تعداد مقالات: 80
1. ارزیابی ارتباط بین مقاومت به یخزدگی با نشانگرهای پروتئین های ذخیره ای و برخی صفات فیزیولوژی در جو زراعی (Hordeum vulgare L)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

مریم بهی؛ امید سفالیان؛ مجید شکرپور؛ علی اصغری؛ سعید خماری؛ بهنام فیروزی


2. بررسی اثر تنش ‏های سرمایی، گرمایی و شیمیایی در القای آندروژنز در گیاه زینتی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-12

محمد مهدی فخرائی؛ مصطفی عرب؛ مهران عنایتی شریعت پناهی


3. تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین‌های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (Araucaria excelsa R.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-12

میترا تقی پور؛ رحیم حداد؛ مریم قنادنیا


4. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-4


5. بررسی اثر بی‌کربنات آب آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک شش پایه رویشی سیب

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

علی ایمانی؛ مجتبی سلیمی؛ ابراهیم هادوی


6. شناسایی فامیل‏های دیپلوئیدگرده‏افشان (S1) برای اصلاح هیبرید‏های متحمل به شوری در چغندرقند

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-72

زهرا عباسی؛ محمد مهدی مجیدی؛ احمد ارزانی؛ اباذر رجبی‌؛ محمدرضا جهاد اکبر؛ پریسا مشایخی


7. ارزیابی لاین های خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-150

مهدی تقی‌زادگان؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد


8. صفات مؤثر بر عملکرد دانۀ ژنوتیپ‌های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دورۀ زایشی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-22

احمد جعفرنژاد؛ حسین آقایی؛ گودرز نجفیان


9. بررسی تنوع ژنتیکی و تحلیل عاملی برای عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی در رقم‌های توت فرنگی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-26

اسماعیل عرب طاژان دره؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد کرمی


10. بررسی تحمل به تنش شوری اکوتیپ‌های زیره سبز در مرحله جوانه‌زنی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-34

محمد ضابط؛ فرشته شاه محمدی؛ محمد قادر قادری؛ محمد حسن سیاری


11. تعیین محیط مناسب برای جوانه ‏زنی غیرهم زیست بذرهای حاصل از خودگشنی ارکیدۀ فالانوپسیس رقم ‘کیوتو’

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-13

پریسا شکرریز؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ محسن کافی؛ مسعود میرمعصومی


14. بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی مستقیم شاخساره بذرالبنج مشبک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 151-162

بهمن حسینی؛ مهسا امین نژاد


15. بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های نر و مادۀ پسته (Pistacia vera L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-32

محبوبه حاجی زاده حسین آبادی؛ حمیدرضا کریمی؛ حسین دشتی؛ محمد حسین شمشیری؛ علی تاج آبادی پور


16. ارزیابی واکنش لاین‏ های موتانت برنج (Oryza sativa L.) به تنش شوری در مرحلۀ گیاهچه‏ ای

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-30

زهرا مجیدی؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری


18. القای درون‌شیشه‌ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی‌سین در بنت‌القنسول

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-47

ژیلا مهر ثمرین؛ مریم نوروزی؛ مصطفی عرب؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ سینا خلیلی


19. مطالعة ژنتیکی بعضی صفات مورفولوژیکی ریشة چغندرقند از طریق تجزیة دای ‏‏آلل و روش GGE‏ـ بای‏پلات‌

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-99

محسن نیازیان؛ اباذر رجبی‏؛ رضا امیری؛ سید محمد‏مهدی مرتضویان؛ محمد‏رضا اوراضی‏ زاده


20. مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-138

علی رضا پورمحمد؛ مجید شکرپور؛ عزت اله اسفندیاری


21. همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد در گوجه فرنگی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 163-176

مشهید هناره؛ آتیلا دورسون؛ بابک عبدالهی مندولکانی


22. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در برخی ژنوتیپ‏ های کلزا با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره در دو شرایط رطوبتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-45

مهدی کاکایی؛ علیرضا زبرجدی؛ علی مصطفایی؛ عباس رضایی زاد


23. ارزیابی صفات زراعی و عملکرد کیفی دانه در برخی ارقام زمستانۀ برتر کلزا (Brassica napus L.)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-42

معرفت مصطفوی راد؛ مجید آزادمرزآبادی؛ سکینه فرجی


24. بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ‏ های امیدبخش جو با استفاده از شاخص‏ های حساسیت و تحمل به تنش

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-55

زهراسادات طاهری پورفرد؛ علی ایزدی دربندی؛ حبیب اله قزوینی؛ محسن ابراهیمی؛ سید محمد مهدی مرتضویان


25. کپسوله کردن نوک شاخه‌ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان و مقایسه تبدیل و رشد بذرهای مصنوعی حاصل روی بستره‌های مختلف

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-59

سهیلا مرادی؛ محمدرضا عظیمی؛ سعید پورداد؛ فریبرز حبیبی