تعیین محیط مناسب برای جوانه ‏زنی غیرهم زیست بذرهای حاصل از خودگشنی ارکیدۀ فالانوپسیس رقم ‘کیوتو’

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهرشهر کرج، کرج

2 استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

3 استاد گروه مهندسی و علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج‌

4 مربی‌ دانشکدۀ زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

در این پژوهش جوانه ‏زنی بذرهای حاصل از خودگشنی، درصد بقا و رشد پروتوکورم‏ های ارکیدۀ فالانوپسیس رقم ‘کیوتو’ در کشت درون‏شیشه‏ای و به روش غیرهمزیست بررسی شد. برای این منظور، از پنج نوع محیط کشت مختلف شامل وسین و ونت، موراشیگ و اسکوگ، یک دوم غلظت موراشیگ و اسکوگ، نودسون و فاست تغییریافته و تیمارهای افزودنی‏های آلی شامل دو گرم پپتون، 15‌درصد شیر نارگیل استریل یا ترکیبی از هر دو آن‌ها استفاده شد. بررسی نتایج جوانه‏زنی 30 روز بعد از کشت بذر نشان داد بهترین محیط کشت برای جوانه‏زنی بذرهای این رقم، محیط کشت نودسون تغییریافته تیمار ترکیبی پپتون همراه با شیر نارگیل (9/65‌درصد) دارد. محاسبۀ درصد بقا و رشد قطری پروتوکورم‏ها 50 روز پس از کشت نشان داد بیشترین میزان بقای پروتوکورم در محیط کشت نودسون دارای تیمار پپتون (7/94‌درصد) وجود داشته و بیشترین رشد پروتوکورم‏ها در محیط کشت فاست دارای تیمار ترکیبی پپتون همراه با شیر نارگیل (3/3 میلی‏متر) رخ داده است.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of suitable medium for non symbiotic germination of self pollinated seeds of phalaenopsis ‘Kyoto’

نویسندگان [English]

  • Parisa Shekarriz 1
  • Shirin Dianati Daylami 2
  • Mohsen Kafi 3
  • Masoud Mirmasoumi 4
1 M.Sc., Department of Science, Faculty of Agriculture, Karaj Branch, Islamic Azad University, Mehrshar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Abouraihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran
3 Professor, Department of Horticultural Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Instructor, Department of Biology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 In this study, in vitro non-symbiotic germination of self pollinated seeds, protocorms survival percentage and protocorms growth of Phalaenopsis ‘Kyoto’ were investigated. For this purpose, five different modified media include Vasin and Went (VW), Murashing and Skoog (MS), ½ MS, Knudson C (KC), FAST that supplemented with two g/l peptone, 15 percent sterile coconut water or two g/l peptone together with 15 percent coconut water were used. The highest seed germination of (65.9 percent) was observed by 30days after culture on KC with two g/l peptone and 15 percent CW. The highest protocorm survival (94.7 percent) was observed by 50 days after culture on KC with two g/l peptone. The highest growth of protocorm (3/3 mm) was obtained by 50 days after culture on FAST containing two g/l peptone and 15 percent CW. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • coconut water
  • non symbiotic culture
  • protocorm survival and growth
  • Peptone
  • seed germination
1. Chen J and Chen Chang W (2004) Induction of repetitive emberyogenesis from seed-derived protocorms of Phalaenopsis amabilis var. formosaShimadzu. In Vitro Cell and Development Biology Plant. 40: 290-293.
2. Chen J and Chang W (2006) Direct somatic embryogenesis and plant regeneration from leaf explant of Phalaenopsis amabilis. In Vitro Cell and Development Biology Plant. 40: 290-293.
3. Dutta S, Chowdhury A, Bhattacharjee B, Nath PK and Dutta K (2011) In Vitro multication and protocorm development of Dendrobium aphyllum (Roxb) CEC Fisher. Biological and Enviromental Sciences. 7: 57-61.
4. FloraHolland (2010) Published estimates data base (PEDB). Available at http://www.floraholland.com/nl/overfloraholland/Cooperatie/Documents/.
5. Jayachandran PR, Veluchamy B and Britto J (2009) In Vitro Seed Germination and Protocorm Development of Dendrobium aqueum Lindl. A Rare Orchid Species from Eastern Ghats of Tamil Nadu. Botany Research International. 2(2): 99-102.
6.Lee Y, Chen MC and Huang CY (2010) Effect of medium composition on asymbiotic seed germination of five Phalaenopsis species. Acta Horticulture. 878: 225-230.
7. Maslili JA, Rosmah M and Latip M (2011) In Vitro Seed Germination of Bornean Endemic Orchids Dendrobium tetrachromum and Dendrobium hamaticalcar. Empowing Science. 122: 770-778.
8. Rachuwanshi AN, Mishra RR and Sharma GD (1985) Effect of Synthetic Media on Asymbiotic Seed Germination and Seedling Growth of Dendrobium nobile and Sarcanthus pallidus.Science Academy. 51(3): 360-363.
9. Sushmita B and Khan HA (2000) Effect of growth adjuvants on In Vitro seed germination of Phalaenopsis hybrid. Indian Journal of Horticulture. 57: 90-93.
10. Teob ES (1989) Orchids of Asia Singapore. Times Books International. Pp. 121-134.
11. Thongpukdee A, Thepsithar C and Rojanawong T (2010) Optimum condition for seed germination of Phalaenopsis silky moon. Acta Horticulture. 878: 237-242
12. Tu MC (1986) Studies on capsule development and effects of media composition on seed germination and seedling growth in Phalaenopsis (white hybrid). National Taiwan University, Masters Thesis.
13. Wing Y and Arditti J (2009) History of orchid propagation: a mirror of the history of biotechnology. Plant Biotechnology. 3: 1-56.
14. www.uiran.com/newscrawler/news/content
15. Xu Xia O,Sh Lin Shao, J Yao li, Ch, Zhong lin and Y Ju Bing (2004) Study on the factors factors affecting seed embryo germinating of butterfly orchid (Phalaenopsis). Acta Agriculture Zhejiangensis. 04.