پیوندهای مفید

American Society of Horticultural Science


Elsevier Journal Finder


International Journal of Environmental Research


International Journal of Horticultural Science and Technology


International Journal of Plant Production


International Journal Of Recycling of Organic Waste in Agriculture


International Maize and Wheat Improvement Center - CIMMYT


Iranian Journal of Biotechnology


Iranian Journal Of Medical And Aromatic Plants


Jounal of Agricultural Science and Technology - JAST


Journal of Crop Breeding


Journal of Genetic Resources


Journal of Medicinal Plants and By-products


Journal of Ornamental and Horticultural Plants


Journal Selector - Edanz editing Institute


انتشارات دانشگاه تهران


انجمن ایمنی زیستی ایران


انجمن بیوتکنولوژی ایران


انجمن زیست شناسی ایران


انجمن ژنتیک ایران


انجمن علوم باغبانی ایران


انجمن علوم زراعی و اصلاح نباتات


انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران


انجمن گیاهان دارویی ایران


انجمن نوروژنتیک ایران


بانک اطلاعات نشریات کشور


بنیاد حامیان دانشگاه تهران


پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور


پردیس ابوریحان


دانشگاه تهران


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


سامانه پایش نشریات علمی


سامانه نشریات ایران


سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران


سیویلیکا


شورای انجمن های علمی ایران


فرهنگستان علوم


فهرست نشریات دارای اعتبار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


قطب علمی اصلاح و بیوتکنولوژی پایه های درختان میوه هسته دار


قطب علمی اصلاح مولکولی غلات


قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو


قطب علمی به زراعی ، به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان علوفه ای


قطب علمی تحقیقات حبوبات


قطب علمی کشاورزی ارگانیک


قطب علمی گیاهان معطر و اسانس ها


قطب علمی گیاهان زراعی ویژه


مرکز تحقیقات بین المللی بیابان


نشریه یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی


نشریه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی


نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی


نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی


نشریه اکولوژی کاربردی


نشریه الکترونیک پنبه و گیاهان لیفی


نشریه الکترونیک تولید گیاهان زراعی


نشریه به زراعی کشاورزی


نشریه به زراعی نهال و بذر


نشریه به نژادی نهال و بذر


نشریه بیوتکنولوژی کشاورزی


نشریه بوم شناختی علف های هرز


نشریه بوم شناسی کشاورزی


نشریه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی


نشریه بیابان


نشریه پژوهش های بذر ایران


نشریه پژوهش های تولید گیاهی


نشریه پژوهش های حبوبات ایران


نشریه پژوهش های زراعی ایران


نشریه پژوهش های زعفران


نشریه پژوهش های علف های هرز


نشریه پژوهش و سازندگی - زراعت و باغبانی


نشریه پژوهش های گیاهی


نشریه تحقیقات غلات


نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی


نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی


نشریه تولیدات دامی


نشریه تولیدات گیاهی


نشریه تولید گیاهان روغنی


نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی


نشریه چغندرقند


نشریه حفاظت گیاهان


نشریه دانش زراعت


نشریه دانش علف های هرز ایران


نشریه رستنیها


نشریه زراعت و فناوری زعفران


نشریه زیست شناسی گیاهی ایران


نشریه زیست فناوری گیاهان دارویی


نشریه زیست فناوری گیاهان زراعی


نشریه ژنتیک در هزاره سوم


نشریه علوم باغبانی


نشریه علوم باغبانی ایران


نشریه علوم کشاورزی ایران (منتشر نمی شود)


نشریه علوم گیاهان زراعی ایران


نشریه علوم محیطی


نشریه علوم و فناوری بذر ایران


نشریه علوم و فنون باغبانی


نشریه علوم و فنون کشت های گلخانه ای


نشریه فرآیند و کارکرد گیاهی


نشریه فناوری تولیدات گیاهی


نشریه فیزیولوژِی گیاهان زراعی


نشریه فیزیولوژی تنش گیاهان


نشریه کشاورزی (دیگر منتشر نمی شود)


نشریه گیاه شناسی ایران


نشریه محیط شناسی


نشریه گیاه و زیست بوم


نشریه مدیریت آب و آبیاری


نشریه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی


نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی


فهرست انجمن های علمی - کمیسیون نشریات علمی کشور


فهرست قطب های علمی کشور


تصویر جامع فعالیت های علمی دانشگاه تهران {جدید}


تصویر جامع فعالیت های علمی دانشگاه تهران - انگلیسی {جدید}