شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر ویراستار مدیر داخلی مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی