شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر ویراستار مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2383-3122
شاپا الکترونیکی
2382-9974

بانک ها و نمایه نامه ها