بر اساس نویسندگان

آ

 • آزادمرزآبادی، مجید [1] کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک - ایران
 • آقایی، حسین [1] کارشناس پژوهش، ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور، نیشابور - ایران
 • آقایی، سمیرا [1] کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان‌، ایران
 • آقایی فرد، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران‌

ا

 • ابراهیمی، محسن [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • احمدیان، مریم [1] کارشناس ارشد علوم گیاهی، دانشگاه تبریز، ایران‌
 • احمدپور، فاطمه [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ادریسی، بهزاد [1] استادیار، پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران
 • ارزانی، احمد [1] استاد رشتة اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
 • ارشادی، احمد [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • ارشادی، احمد [1] دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • ایزانلو، علی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ایزدی دربندی، علی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • ایزدی دربندی، علی [1] دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • ایزدی دربندی، علی [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • اسدی، مژده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • اسد زاده، عادل [1] کارشناس ارشد پژوهشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اسفندیاری، عزت اله [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه مراغه
 • اسماعیلی، احمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران
 • اصغری، علی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل- ایران
 • اصغری، علی [1] دانشیار رشتۀ اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
 • اصغری‌، علی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اطمینان، علی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • اقلیما، قاسم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ایمانی، علی [1] دانشیار بخش باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر کرج
 • ایمانی، علی [1] دانشیار، بخش باغبانی، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج، ایران
 • ایمانی، علی [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، کرج، ایران
 • امیری، جعفر [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • امیری، رضا [1] دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • امیری، رضا [1] دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • امیری، رضا [1] عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران
 • امینی، فاطمه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • امین نژاد، مهسا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • امین نژاد، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران - ایران
 • اهتمام، محمد حسین [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • اهری زاد، سعید [1] استاد گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • اهری‌زاد، سعید [1] دانشیار گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • اوراضی‏ زاده، محمد‏رضا [1] کارشناس پژوهشی بخش اصلاح نباتات، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة بذر چغندرقند، کرج، ایران

ب

 • بابائیان جلودار، نادعلی [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • باقری، نادعلی [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بدخشان، هدیه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج‌ـ ایران
 • بیرانوند، زیبا [1] کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بیگدلو، مهدی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بهی، مریم [1] کارشناس ارشد رشتة اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل- ایران
 • بی همتا، محمدرضا [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بی همتا، محمد رضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • بهمن کار، مسلم [1] دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات،دانشجوی دکترای اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری

پ

ت

 • تاج آبادی پور، علی [1] مربی بخش تحقیقات به¬نژادی و بیوتکنولوژی مؤسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان - ایران
 • تبریزی‌وند طاهری، مژگان [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات گرایش ژنتیک مولکولی گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • تجلی، حمید [1] کارشناس ارشد، بخش اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
 • تقی پور، میترا [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکدۀ‌ فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏ المللی امام‌خمینی‌(ره)، قزوین‌
 • تقی‌زادگان، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • توحیدی ‏نژاد، عنایت‏ اله [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

ج

 • جرجانی، عیسی [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • جزقاسمی، سمیه [1] دانشجوی سابق دکتری باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • جزقاسمی، سمیه [1] دانشجوی سابق دکتری باغبانی، گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • جعفری، روح اله [1] کارشناس ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس‌
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد، بخش بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، تهران
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد گروه بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • جعفرنژاد، احمد [1] استادیار پژوهش ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور، نیشابور، ایران
 • جهاد اکبر، محمدرضا [1] مربی بخش تحقیقات اصلاح و تهیة بذر چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران.

چ

 • چمنی، اسماعیل [1] استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • چهرازی، مهر انگیز [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چوگان، رجب [1] استادیار بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ‏ای، مؤسسۀ اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج، ایران

ح

 • حاجی زاده حسین آبادی، محبوبه [1] دانشجوی فارغ¬التحصیل گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان - ایران
 • حبیبی، فریبرز [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • حداد، رحیم [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏ المللی امام‌خمینی‌(ره)، قزوین
 • حسنی، فضل‌اله [1] مربی، بخش اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، ایران
 • حسینی، بهمن [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران
 • حسینی، بهمن [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسندخت، محمدرضا [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • حسندخت، محمدرضا [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • حسن زاده قورت تپه، عبدالله [1] استادیار، بخش اصلاح تهیۀ نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران
 • حسن سیاری، محمد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • حمیداوغلی، یوسف [1] اعضای هیئت علمی گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه گیلان

خ

 • خاکسارنژاد، عصمت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خدارحمی، منوچهر [1] استادیار، بخش غلات، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج
 • خلیلی، سینا [1] کارشناس ارشد اصلاح گیاهان باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • خماری، سعید [1] دانشجوی دکترای رشتة بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل- ایران
 • خوانساری نژاد، بیتا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

د

 • دیانتی دیلمی، شیرین [1] استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • دیانتی دیلمی، شیرین [1] استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • درگاهی، یاور [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران‌
 • درویش زاده، رضا [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • دشتی، حسین [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان - ایران
 • دورسون، آتیلا [1] استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آتاتورک، ارزروم - ترکیه

ر

 • ربیعی، ولی [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • رجبی، اباذر [1] استادیار، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ بذر چغندرقند، کرج
 • رجبی‌، اباذر [1] استادیار بخش به‏نژادی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة بذر چغندرقند، کرج، ایران.
 • رجبی‏، اباذر [1] استادیار بخش اصلاح نباتات، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة بذر چغندرقند، کرج، ایران
 • رسولی، موسی [1] استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • رسولی، موسی [1] استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ملایر
 • رسولی، موسی [1] استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ملایر، همدان، ایران
 • رسول زاده، علی [1] دانشیار رشتۀ علوم آب، گروه علوم آب، دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران‌
 • رضایی زاد، عباس [1] استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه ایران
 • رضایی زاد، عباس [1] استادیار، بخش غلات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، کرمانشاه
 • رضایی نژاد، عبدالحسین [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران
 • رقامی، محمود [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 • رمضانی ملک رودی، محمد [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات زیتون، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، ایران
 • رنجبر، غلامعلی [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • روزبه، فرانک [1] مربی، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ بذر چغندرقند، کرج

ز

 • زاهدی، بهمن [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • زبرجدی، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ؛ دانشیار، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به‌خشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • زمانی، ذبیح الله [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

س

 • سادات نوری، سید احمد [1] استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • سیاری، محمد حسن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • سبزعلیان، محمدرضا [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • سپه وند، کرم [1] کارشناس ارشد بخش منابع طبیعی، مرکز تحفیات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‏آباد، ایران‌
 • سرخی‏له لو، بهزاد [1] استادیار، بخش غلات، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج
 • سعادت‌جو، بهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • سعیدی، قدرت اله [1] استاد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • سعیدی، کرامت الله [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • سعیدی، محسن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • سفالیان، امید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران
 • سفالیان‌، امید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سلطانیحویزه، مهدی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • سلیمی، مجتبی [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • سلمانی صمدی‌، رامین [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب اله [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
 • سی و سه مرده، عادل [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

ش

 • شاه محمدی، فرشته [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شاه‌مرادی، مسعود [1] کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • شجاعیان، عبدالعلی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • شرفی، یاور [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • شیرمردی، حمزه علی [1] کارشناس ارشد، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال بختیاری، شهرکرد، ایران
 • شکرپور، مجید [1] استادیار گروه باغبانی دانشکدة کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج- ایران
 • شکرپور، مجید [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • شکرپور‌، مجید [1] استادیار گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شکرریز، پریسا [1] کارشناس ارشد، گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهرشهر کرج، کرج
 • شمشیری، محمد حسین [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان - ایران

ص

 • صیاد، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • صالحی شانجانی، پروین [1] استادیار، بخش بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، تهران
 • صبوری، حسین [1] دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران
 • صدقی‌، محمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • صفائیان، نرجس [1] کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صمدزااه، علی رضا [1] مربی‌ گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

ض

 • ضابط، محمد [2] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ضابط، محمد [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

ط

 • طاهری، منوچهر [1] مربی، بخش اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ایران
 • طاهریان، مجید [1] مربی، بخش اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، ایران
 • طاهری پورفرد، زهراسادات [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران‌
 • طلایی، علی رضا [1] استاد گروه علوم باغبانی،دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

ع

 • عالم زاده انصاری، ناصر [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عباسی، زهرا [1] دانشجوی دکتری رشتة اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • عباسی، محمد رضا [1] مربی، بخش اصلاح تهیۀ نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • عباسی هولاسو، حسین [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • عبدی، حسن [1] مربی پژوهشی، بخش اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • عبدی، حسن [1] مربی پژوهشی، بخش اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ایران
 • عبدالشاهی، روح اله [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • عبدالهی مندولکانی، بابک [1] دانشیار، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران
 • عدالتی، پرستو [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران
 • عرب، مصطفی [1] استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • عرب، مصطفی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان - دانشگاه تهران، ایران
 • عرب طاژان دره، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تولیدات گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران
 • عزیز اف، ابراهیم [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ بوتانیک، دانشگاه ملی باکو، باکو، جمهوری آذربایجان
 • عطاء الهی، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • عظیمی، محمدحسین [1] استادیار، پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران
 • عظیمی، محمدرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • عظیم زاده، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • علیزاده، محمد علی [1] دانشیار، بخش بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • علیزاده، محمد علی [1] دانشیار گروه بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران‌
 • علوی کیا، سیامک [1] استادیار گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • عینی، مهین [1] کارشناسی ارشد، گروه زیست‏ شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • عنایتی شریعت پناهی، مهران [1] دانشیار بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن، پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

غ

 • غفاری، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • غفاری، مهدی [1] هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
 • غلامی، منصور [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

ف

 • فتاحی مقدم، محمد رضا [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • فتحی، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج‌ـ ایران
 • فتوحی قزوینی، رضا [1] اعضای هیئت علمی گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • فخرائی، محمد مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شیراز، ایران
 • فرجی، سکینه [1] کارشناس ارشد باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک - ایران
 • فرشادفر، عزت اله [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فیروزی، بهنام [1] دانشجوی دکترای رشته بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل - ایران
 • فیروزی‌، بهنام [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • فیضی، فاطمه [1] کارشناس ارشد باغبانی (گل و گیاهان زینتی) گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فلاح، مهدی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • فلاحی، حسین علی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

ق

 • قادری، محمد قادر [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • قاسمی، ساره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • قزوینی، حبیب اله [1] دانشیار، بخش غلات، مؤسسۀ تحقیقات و اصلاح نهال و بذر، کرج، ایران‌
 • قنادنیا، مریم [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه بین‏ المللی امام‌خمینی‌(ره)، قزوین‌
 • قنبری، علی رضا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • قنبری، علیرضا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ک

 • کاشی، عبدالکریم [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • کافی، محسن [1] استاد گروه مهندسی و علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج‌
 • کاکایی، مهدی [1] مربی گروه علمی مهندسی کشاورزی (ژنتیک و اصلاح نباتات)، دانشگاه پیام ‏نور، تهران
 • کاویانی چراتی، عاطفه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران
 • کرمی، فرهاد [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • کرمی، فرهاد [1] مربی، بخش باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج
 • کرمی، فرهاد [1] مربی پژوهشی بخش به ‏زراعی نهال و بذر، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
 • کریمی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان – ایران
 • کریمی، روح اله [1] استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر
 • کریم زاده، قاسم [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس‌
 • کریم زاده، قاسم [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

م

 • می، جووانی [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تورینو، تورینو، ایتالیا
 • میان ‏محله، عطیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مجیدی، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • مجیدی، محمد مهدی [1] دانشیار رشتة اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
 • مجیدی هروان، اسلام [1] استاد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • محب الدینی، مهدی [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محسن زاده گلفزانی، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
 • محلوجی، مهرداد [1] مربی، بخش اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ایران
 • محمدی، محسن [1] استادیار مؤسسة اصلاح و تهیة نهال و بذر، کرج، ایران
 • محمدپرست، بهروز [1] استادیار گروه زیست‏ شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • محمدخانی، عبدالرحمان [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • مرادی، سهیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • مرادی، محمد [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران
 • مرادی، محمد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • مرادی پور، الهام [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مرتضویان، سید محمد‏مهدی [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • مرتضویان، سید محمد مهدی [1] استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • مرتضویان، محمد مهدی [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • مردان زاده، داود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تولیدات گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • میرزاقادری، قادر [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج‌ـ ایران
 • میرمعصومی، مسعود [1] مربی‌ دانشکدۀ زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران
 • مشایخی، پریسا [1] دانشجوی دکتری رشتة فیزیک و حفاظت خاک، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.‌
 • مصطفایی، علی [1] استاد، بخش ایمونولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی‌ـ پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه
 • مصطفوی راد، معرفت [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان – رشت، ایران
 • مطلبی آذر، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • مظفری، علی اکبر [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج‌ـ ایران
 • معینی، احمد [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مقدم واحد، محمد [1] استاد گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • مهرآذر، الهام [1] کارشناس ارشد رشتة اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • مهر ثمرین، ژیلا [1] کارشناس ارشد اصلاح گیاهان باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • موحدی، زهرا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ملایر
 • موسوی، موسی [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • موسوی، موسی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • موسوی زاده، علی [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی، ایران

ن

 • نیازیان، محسن [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات‏ـ ژنتیک بیومتری، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‏آباد غرب، اسلام‏آباد غرب، ایران
 • ناصریان، بهنام [1] مربی، پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی هسته‌ای کرج، کرج، ایران
 • ناظری، وحیده [1] دانشیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • ناظری‌، وحیده [1] دانشیار‌ گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نجفیان، گودرز [1] دانشیار مؤسسة اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 • نجفیان، گودرز [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، کرج - ایران
 • نصراصفهانی، مهدی [1] دانشیار، بخش گیاه‏پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران
 • نظامیوند چگینی، مهناز [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
 • نیکخواه، حمیدرضا [1] مربی، بخش غلات، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج
 • نوروزی، مجید [1] دانشیار گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • نوروزی، مریم [1] استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

و

 • وفایی تبار، موسی الرضا [1] استادیار، بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین - ایران
 • وفایی تبار، موسی الرضا [1] استادیار، بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین – ایران

ه

 • هادی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • هادیان، جواد [1] استادیار‌ گروه مهندسی کشاورزی، پژوهشکدة گیاهان و مواد اولیة دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • هادیان، جواد [1] دانشیار، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • هادیان، جواد [1] دانشیار گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • هادوی، ابراهیم [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • هراتی، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران - ایران
 • هناره، مشهید [1] مربی پژوهشی، بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه - ایران

ی

 • یاریاب، ساناز [1] دکارشناس ارشد، گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • یاقوتی پور، آنیتا [1] دانش‌آموخته دکتری اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • یداللهی، عباس [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس