عناوین مقالات دوره 4 شماره 1 بهار و تابستان 1395

 

 

ju 1 - بررسی اثر بی کربنات آب آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک 6 پایه رویشی سیب

علی ایمانی، مجتبی سلیمانی و ابراهیم هادوی

 

ju 2 - بررسی تحمل به تنش شوری اکوتیپ های زیره سبز در مرحله جوانه زنی

محمد ضابط، فرشته شاه محمدی، محمد قادر قادری و محمد حسن سیاری

 

ju 3 - القاء درون شیشه ای پلی پلوئیدی با استفاده از کلشی سین در بنت القنسول

ژیلا مهر ثمرین، مریم نوروزی، مصطفی عرب، شیرین دیانتی دیلمی و سینا خلیلی

 

ju 4 - کپسوله کردن نوک شاخه ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان و مقایسه تبدیل و رشد بذرای مصنوعی حاصل روی بستره های مختلف

سهیلا مرادی، محمدرضا عظیمی، سعید پورداد و فریبرز حبیبی

 

ju 5 - بررسی تنوع مورفولوژیکی و روابط بین صفات در تعدادی از مورفوتیپ های روزبلند توده های بومی پیاز ایران

علی موسوی زاده

 

ju 6 - دزیابی و امکان سنجی اصلاح زنبق ایرانی با استفاده از پرتو گاما

سمیه جزقاسمی و ولی ربیعی

 

ju 7 - تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره صفات وابسته به عملکرد دانه در ارقام کلزای بهاره

محمد مرادی و مهدی سلطانی حویزه

 

ju 8 - ارزیابی میزان هتروزیس و گروه بندی هیبریدهای جدید زنبق آلمانی با استفاده از روش های آماری چند متغیره

محمد حسین عظیمی*، سمیه جزقاسمی و بهزاد ادریسی