درباره نشریه

نشریه تخصصی "به نژادی گیاهان زراعی و باغی" از اسفندماه 1390 در پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران شروع به فعالیت کرد.

 

شناسنامه نشریه

 

ju دوره انتشار: دوفصلنامه

ju موضوع: به نژادی و زیست فناوری گیاهان زراعی و باغی

ju زبان اصلی: فارسی

ju عنوان کوتاه نشریه: JACB

ju شاپا چاپی: 2383-3122

ju شاپا الکترونیکی: 9974-2382

ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

ju محل انتشار: انتشارات دانشگاه تهران

ju سامانه مدیریت نشریه: سیناوب

ju سایت اختصاصی نشریه: http://jacb.ut.ac.ir

ju نشانی الکترونیکی (ایمیل) سردبیر: sasnoori@yahoo.com

ju نشانی الکترونیکی (ایمیل) مدیر اجرایی: abujournal@ut.ac.ir

 

از تاریخ 01/07/93 مقالات به صورت آن لاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شوند.

 

از تاریخ 13/08/92 برای داوری مقالات در اولین مرحله مبلغ 000/800 ریال دریافت می گردد.

 

ju اعضای هیات تحریریه

 

تعداد کاربران سامانه {تاکنون}: 647

 

در حال حاضر، نقش داور برای کارتابل 345 کاربر فعال می باشد.