اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلام عباس اکبری

فیزیولوژی و تثبیت ازت، تنش های محیطی غیرزنده، تنش سرما، تنش گرما، تنش خشکی، زراعت ارگانیک، غلات، دانه های روغنی دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=ghakbari
ghakbariut.ac.ir
+98 21 36040615 & 36040613

سردبیر

محمود لطفی

ژنتیک و اصلاح نژاد سبزی ها دانشیار، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

mlotfiut.ac.ir
+98 21 360 410 89

اعضای هیات تحریریه

سید احمد سادات نوری

ژنتیک و بیوتکنولوژی (ایجاد مقاومت به تنش های غیر زنده (شوری) در گیاهان زراعی و دارویی) استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=agronomy-group
sasnooriyahoo.com
+98 21 360 40 615 & 360 40 613

علی محمد شکیب

انتقال ژن، خاموشی ژن، جهش زایی و کشت بافت دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوزی کشاورزی

www.abrii.ac.ir/دربارهپژوهشکده/منابعانسانی/tabid/119/agentType/View/PropertyID/14/Default.aspx
a_shakibabrii.ac.ir
+98 26 327 03 536

سید یعقوب صادقیان مطهر

اصلاح نباتات استاد بازنشسته، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

spcri.areo.ir/HomePage.aspx?TabID=13463&Site=spcri.areo&Lang=fa-IR
sysadeghianyahoo.com
+98 26 327 40 777

احمد معینی

هاپلوییدی از طریق اندروژنز و استفاده از مواد هاپلوییدی در اصلاح نباتات دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات،
دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/Schools/agr/Academic_Staff/~moieni_a
moieni_amodares.ac.ir
+98 21 48292101

کورش وحدتی

بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو استاد گروه علوم باغبانی،پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

walnut.ut.ac.ir/
kvahdatiut.ac.ir
+98 21 360 410 89

ویراستار

سید یعقوب صادقیان مطهر

اصلاح نباتات استاد بازنشسته، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

spcri.areo.ir/HomePage.aspx?TabID=13463&Site=spcri.areo&Lang=fa-IR
sysadeghianyahoo.com

مدیر داخلی

نوید یزدانی

باغبانی - فیزیولوژی پس از برداشت استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/n.yazdani
n.yazdaniut.ac.ir
+98 21 360 410 89

مدیر اجرایی

رضوانه مومنی

کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=journals
abujournalut.ac.ir
+98 21 36040904 & 36040746