موارد درج شده در فرم ارزیابی مقالات

فرم ارزیابی مقالات

 

1. نوع مقاله:

ju تحقیقی  (Research Paper)

ju گردآوری  (Review)

ju یادداشت علمی  (Technical Note)

 

2 . آیا کلمات انتخاب شده برای کلیدواژه ها کاربردی و کلیدی است و معرف موضوع پژوهش می باشد یا از واژه های متداول و تکراری استفاده شده است؟

پاسخ: توضیحی

 

3 . کیفیت ارائه جدول ها:

ju با دقت لازم تنظیم شده اند.

ju ارائه جدول ضروری نیست.

ju عناوین جدول ها گویا نیست.

ju در متن مقاله به جدول ها ارجاع داده نشده است.

ju اطلاعات کافی نیست. بدون مراجعه به متن نمی توان اطلاعات کافی از جدول ها دریافت نمود.

 

4 . کیفیت مطالب درج شده و وضوح تصویر شکل ها:

ju مورد تایید و قابل قبول است.

ju واضح و خوانا نیست.

ju مقیاس ها ذکر نشده است.

ju عناوین شکل ها گویا نیست.

ju در متن مقاله به شکل ها ارجاع داده نشده است.

ju اطلاعات کافی نیست. بدون مراجعه به متن نمی توان اطلاعات کافی از شکل ها دریافت نمود.

 

5 . محاسبات آماری:

ju قابل قبول است. لازم بوده و به خوبی انجام شده است.

 

ju لازم بوده ولی انجام نشده است.

ju اشتباه محاسباتی دارد.

ju اشکالات علمی دارد.

 

6 . آیا نتیجه گیری اصولی و صحیح است؟

مناسب است.

قابل قبول است.

قابل قبول نیست.

 

7 . آیا به کلیه منابع در متن مقاله اشاره شده است؟

ju بله

ju خیر

 

8 . در خصوص منابع، ایا از منابع جدید و مناسب استفاده شده و تعداد منابع کافی است؟

(پاسخ توضیحی)

 

9 . آیا نحوه نگارش چکیده انگلیسی قابل قبول است؟

ju نحوه نگارش مورد تایید است.

ju نوع نگارش ضعیف است و نیاز به بازنگری دارد.

ju بسیار ضعیف است و نیاز به بازنگری اساسی دارد.

ju نوع نگارش قابل قبول نیست. مجدد بازنویسی کلی شود.

 

10 . کیفیت اطلاعات علمی:

ju مناسب است.

 

ju قابل قبول است.

ju نیاز به بررسی مجدد دارد.

ju قابل قبول نیست.

 

11 . روش نگارش:

ju مناسب است.

ju احتیاج به تغییرات جزئی دارد.

ju باید مجدد نوشته شود.

ju قابل قبول نیست.

 

12 . کیفیت ارائه مطالب را در کل چگونه ارزیابی می کنید؟

ju عالی

ju بسیار خوب

ju خوب

ju متوسط

ju ضعیف

ju بسیار ضعیف

 

13 . "نوآوری" تحقیق حاضر را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟

ju  بسیار خوب

ju  خوب

ju  متوسط

ju  ضعیف

 ju بسیار ضعیف

 

14 . سطح "کاربردی بودن" پژوهش حاضر را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟

ju  بسیار خوب

ju  خوب

ju  متوسط

ju  ضعیف

ju بسیار ضعیف

 

15 . اظهارنظر کلی:

ju پذیرفته شود.

ju مقاله نیاز به "بازنگری جزئی" دارد.

ju مقاله نیاز به "بازنگری کلی" دارد.

 

ju پذیرفته نشود.