بررسی عملکرد، صفات کیفی و شاخص آلودگی به بیماری سفیدک سطحی در جمعیت‌های بومی اسپرس زراعی در شرایط اقلیمی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران‌

2 کارشناس ارشد بخش منابع طبیعی، مرکز تحفیات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‏آباد، ایران‌

3 استاد گروه بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

اسپرس زراعی از گیاهان علوفه‏ای و مرتعی سازگار به اقلیم‏های مختلف است و در ایران پراکنش زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین بیماری‏های این گیاه در استان لرستان سفیدک سطحی است که به چین‌های دوم و سوم این گیاه آسیب می‌رساند. به‌منظور شناسایی جمعیت‌های متحمل به سفیدک سطحی و بررسی روابط بین شدت بیماری سفیدک سطحی و صفات کیفی علوفه، تعداد 34 جمعیت بومی اسپرس با شرایط خرم‏آباد در سال‏های 1388 تا 1390 با سه تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی کشت شدند. ارزیابی سفیدک سطحی در چهار چین و به‌مدت سه سال و ارزیابی صفات کیفی علوفه به‌مدت دو سال انجام شد. بین شدت بیماری با درصد پروتئین خام همبستگی مثبت و معنا‏داری وجود داشت (05/0>P). درصد پروتئین، درصد قابلیت هضم و خاکستر در چین اول از چین‏های دوم و سوم بیشتر بود. جعیت کرمانشاه از نظر عملکرد برتر از سایر جمعیت‏ها بود ولی به بیماری سفیدک نیمه‌حساس بود. دو جمعیت پلی‏کراس و اشنویه با شاخص شدت بیماری کم جزء جمعیت‌های متحمل بودند. این بیماری سبب کاهش عملکرد و کیفیت علوفه جمعیت‏های اسپرس شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the yield, quality, and infection index to powdery mildew disease in local populations of sainfoin in condition of Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Alizadeh 1
  • Karam Sepahvand 2
  • Ali Ashraf Jafari 3
1 Associate professor, Natural Resource Gene Bank Group, Research Institutes of Forest and Rangelands, Tehran, Iran
2 Senior Expert of Natural Resource Department, Agriculture and Natural Resource Research Center Lorestan province, Khorram Abad, Iran
3 Professor, Natural Resource Gene Bank Group, Research Institutes of Forest and Rangelands, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The Onobrychis viciafolia is one of the forage and rang land plants that is adapted and spread to different climates of Iran. One of the important disease of this plant is powder mildew in the Lorestan province which damages second and next cutting stages of this plant. To study the correlation between disease severity and forage quality, seeds of 34 populations were planted in field of Khorram Abad city with Ranomize block design by three replications on years of 2008-2011. Evaluation made against powdery mildew disease by four cuttings for three years but it was 2 years for forage quality. There was significant positive correlation between disease severity of infected plants with powdery mildew and percent of total protein (P<0.05). Population of Kermansah with maximum forage yield were higher than any other populations which was rather tolerance to powder mildew. Polycross and Oshnavieh populations with low disease severity index were tolerant. The disease was caused to decrease of forage yield and forage quality of the sainfion populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Onobrychis sativa
  • quality and quantity of forage
  • real powdery mildew
  • relation
  • Sainfion