بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی مستقیم شاخساره بذرالبنج مشبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران - ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر چهار سطح هورمون Kin (صفر، یک، سه و پنج میلی­گرم در لیتر) در ترکیب با سه سطح IAA (صفر، 5/0 و یک میلی­گرم در لیتر) بر باززایی مستقیم ریزنمونه­های گره، کوتیلدن، هیپوکوتیل و نوک شاخساره در شرایط درون­شیشه­ای، تحقیقی در آزمایشگاه کشت بافت شرکت دانش بنیان اروم زیست تاک در سال 1392 انجام گردید. حداکثر القای جوانه (062/41 در هر ریزنمونه) از ریزنمونه نوک شاخساره و حداکثر باززایی شاخه (67/155 شاخساره در هر تیمار) در محیط کشت MS حاوی پنج میلی­گرم در لیتر Kin در ترکیب با 5/0 میلی­گرم در لیتر IAA و کمترین میانگین القای جوانه (62/1 در هر ریزنمونه) از ریزنمونه هیپوکوتیل و حداقل باززایی شاخه (7/5 و 5/6) در محیط کشت MS فاقد Kin مشاهده شد. در تیمار شاهد (فاقد هورمون) ریزنمونه­های کوتیلدن و هیپوکوتیل باززایی نداشتند. از محیط کشت MS و 1/2MS حاوی غلظت­های مختلف هورمون­هایIBA (µM/l) و IAA به منظور ارزیابی پاسخ گیاهچه­های باززایی شده جهت ریشه­زایی استفاده گردید. بیشترین میانگین القای ریشه (50/87) در محیط کشت MS حاوی 1/1 و 2/2 میکرومول در لیتر هورمون IBA تولید گردید. در محیط کشت نصف غلظت MS حاوی 1/1 میکرومول در لیتر IBA، میانگین القای ریشه 50 ثبت گردید و در سایر تیمارها ریشه­زایی مشاهده نگردید. گیاهچه­های ریشه­دار منتقل شده به گلدان­های پلاستیکی جهت سازگاری، پس از سه هفته با 90 درصد زنده­مانی به محیط گلخانه منتقل شدند.

عنوان مقاله [English]

Effect of plant growth regulators on direct Shoot regeneration of Henbane

نویسندگان [English]

  • Bahman Hosseini 1
  • Mahsa Aminnejad 2
1 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University- Urmia
2 M.Sc. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Islamic azad university, Science and Research branch, Tehran
چکیده [English]

In order to study, in vitro bud induction and shoot regeneration of different explants (shoot tip, axillary bud, hypocotyl and cotyledon) of Henbane on MS medium enriched with various concentrations of Kinetin (0, 1, 3 and 5 mg.l-1) alone or in combination with Indole-3 acetic acid (0, 0.1 and 0.5 mg.l-1) this research was investigated in Urom Zist Tak knowledge-based company plant tissue culture lab at 2013. ANOVA results revealed that the maximum buds inducted (average of 41.62 buds per explants) were in 5 mg.l-1 Kin and 0.5 mg.l-1 IAA , the maximum shoots regenerated (average of 155.67 shoots per treatment) were in 5 mg.l-1 Kin and 0.5 mg.l-1 IAA in shoot tip explant and minimum bud induction (average of 1.62 buds per explant) were in 5 mg.l-1 Kin and 0.5 mg.l-1 IAA , the maximum shoots regenerated (average of 5.7 and 6.5 shoots per treatment) were in MS medium without Kin in hypocotyl explant. The regenerated shoots were rooted in MS and ½ MS media fortified with different concentration of IAA and IBA (0, 1.1 and 2.2 µM) at four weeks. The maximum average root induction (87.50 roots) were MS medium treatment of 1.1, 2.2 µM IBA. The successfully acclimatized rooted plantlets were transferred to green house after 3 weeks with 90 percent of survival rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • direct regeneration
  • explant
  • Hyoscyamus reticulatus L
  • In vitro culture
  • plant growth regulators
1 . باقری ه و آزادی پ (1381) کشت بافت گیاهی (تکنیک­ها و آزمایش­ها). چاپ اول، انتشارات دانشگاه مشهد. 154 ص.
2 . تولیت م، عبدلی م، مشکین م، سیگارودی ف و امیدی م (1387) بررسی کشت درون­شیشه­ای گیاه ژینکوبیلوبا از طریق کشت بافت ریزنمونه­های مختلف. گیاهان دارویی. 32: 162-156.
3 . چلبیان ف و مجد ا (1383) بررسی تغییر میزان آلکالوئیدهای تروپان در مراحل مختلف رشد گیاه Hyoscyamus reticulatus L. در شرایط طبیعی و تأثیر تغییر عناصر و قند بر بیوسنتز این آلکالوئیدها در کشت بافت آن. گیاهان دارویی. 10:46-39.
4 . جنگجو خ (1391) بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون­شیشه­ای بادرنجبویه (Melissa officinalis). دانشگاه ارومیه. ارومیه. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
5 . معاونی پ (1388) گیاهان دارویی، جلد اول. چاپ اول. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. 1129 ص.
6 . موافقی ع، حبیبی ق و علی اصغرپور م (1387) باززایی گیاه دارویی کور (Capparis spinosa L.) با استفاده از کشت قطعات هیپوکوتیل. زیست­شناسی ایران. 2(21): 10-1
7 . وصال س و باقری ع (1382) عملیات کشت بافت­های گیاهی. انتشارات آستان قدس رضوی. 200 ص.
 
8 . AhmadiHesarA, Kaviani B, Tarang A and BohlooliZanjani S (2011) Effect of different concentrations of etin on regeneration of ten weeks (Matthiolaincana(. Plant Omics. 4(5): 236-238.
9 . Arteca RN (1996) Plant growth substances principles and applications. PensylvaniaUniversity. 325P.
10 . Ashok K and Bashir JM (2010) In vitro propagation of a medicinal plant Portulaca grandiflora Hook. Agricultural Sciences. 6(3): 327-330.
11 . Babaei N, Abdullah N, Saleh G and Lee Abdullah T (2014) An efficient in vitro plantlet regeneration from shoot tip cultures of Curculigo latifolia, a medicinal plant. The Scientific World. Pp. 1-9.
12 . Debergh PC and Maene LJ (1981) Ascheme for commercial propagation of ornamental plants by tissue culture. Scientia Horticulturae. 14: 335-345.
13 . Deliu C, Keul A, Munteanu-Deliu C, Cost A, ŞTEFĂNESCU C and Tamas M (2002) Tropane Alkaloid biosynthesis in tissue cultures of scopolia carniolica JACQ. Contribuţii Botanice. Pp. 155-164.
14 . Ghorbanpour M, Omidi M, Etminan A, Hatami M and Shooshtari L (2013) In vitro hyoscyamine and scopolamine production of black henbane (Hyoscyamus niger) from shoot tip culture under various plant growth regulators and culture medi. Trakia Science. (2): 125-134.
15 . Kesari V, Ramesh AM and Rangan L (2012) High frequency direct organogenesis and evaluation of genetic stability for in vitro regenerated Pongamiapinnata, a valuable bio die sell plant. Biomass and Bioenergy. 44: 23-32.
16 . Liu E, Leung D, Hua Xia Q, Zheng J, Xiang Peng X and Ming He X (2013) Efficient plant regeneration in vitro from cotyledon explants of chieh-qua Benincasa hispida Cogn. var.chieh-qua. Research Article. Pp. 134-138.
17 . Nandagopal S and RanjithaKumari BD (2007) Effectiveness of auxin induced in vitro root culture in Chicory. Centrol European Agriculture. 8: 73-79.
18 . Mohinder K, Ajmer Singh D, Jagdeep Singh S, Amrik Singh S and Satbir Singh G (2013) Effect of media composition and explant type on the regeneration of eggplant (Solanum melongena L.). Biotechnology. 12(8): 860-866.
19 . Nejadhabibvash F, Rahmani F, Heidari R and Jamei R (2012) Heritability and correlation studies of fatty acid composition within Hyoscyamus accessions. Applied and BasicSciences. 3(9): 1837-1844.
20 . Nolawade SM and Tsay HS (2004) In vitro propagation of some important chinese medicinal plants and their sustainable usage. In vitro Cellular and Developmental Biology Plant. 40: 143-154.
21 . Oto G, Ozdemir H, Yaren B, Yetkin Y, Tas A and Tantitanir P (2013) Antinociceptive activity of methanol extract of Hyoscyamus reticulatus L. Phytomedicine and Clinical Therapeutics. Pp. 177-123.
22 . Read PE (1988) Stock plant influence micropropagation success. Acta. Horticulture. 226: 41-52.
23 . Rout G, Saxeena C, Samantaray S and Das P (1999) Rapid clonal propagation of Plumbago zeylanica Linn. Plant Growth Regulation. 28: 1-4.
24 . SamandariGikoo T, Elhami B and Khosrowchahi M (2012) Effects of explants type, plant growth regulators and actived charcoal on direct organogenesis of Silybum marianum. Biotechnology. 11(37): 9023-9027.
25 . Sarwar S, Zia M, Riaz-ur R, Zarrin F and Riaz A (2009) In vitro direct regeneration in mint from different explants on half strength MS medium. Biotechnology. 8(18): 4667-4671.
26 . Sidhu S (2010) In vitro micropropagation of medicinal plants by tissue culture. The Plymouth Student. 4(1): 432-446.
27 . Singh Negi R, Chand Sharma K and Sharma M (2011) Micropropagation and anatomical comparision of in vivo and in vitro developed shoot and root in Cassia auriculata L. a medicinally important plant. Fundamental and Applied Life Sciences. 1(1): 21-29.
28 . Spiridon E(2010) Tissue Culture, somatic embryogenesis, micropropagation and biotransformation. Chromatographia. 60: 555-559.
29 . Venkatromalingam K and Ebbie MG (2011) An efficient in vitro culture method of shoot regeneration coramedicinaly important plant Mentha piperita. Plant Sciences. 10: 1-5.
30 . Vuylasteker C, Dewaele S and Rambour S (1998) Auxin induced lateral root formation in Chicory. Annals Botany. 81: 449-454.