دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 137-266 
همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد در گوجه فرنگی

صفحه 163-176

مشهید هناره؛ آتیلا دورسون؛ بابک عبدالهی مندولکانی


ریزازدیادی ختمی چینی در شرایط درون شیشه ای

صفحه 191-200

فاطمه فیضی؛ موسی موسوی؛ مهر انگیز چهرازی


بررسی تنوع ژنتیکی چهار رقم زیتون از طریق نشانگرهای ریخت شناختی

صفحه 201-214

مهناز نظامیوند چگینی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمد محسن زاده گلفزانی