دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 119-260 (پاییز و زمستان) 
اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد،کارایی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 171-183

یاور درگاهی؛ علی اصغری؛ علی رسول زاده؛ خدیجه آقایی فرد؛ مریم احمدیان