ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی جعفری ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‏های بومی جعفری ایران، آزمایشی با 21 تودۀ جمع‏آوری‌شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح آگمنت (ارزیابی مقدماتی عملکرد‏) در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 1390‌ـ 1391 انجام شد. برخی صفات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و کیفی (زمان جوانه‏زنی، ‏ارتفاع، وزن تر و خشک، محتوای کلروفیل و رنگ برگ‏) و ‏آنتی‏اکسیدانی (کاروتنوئید، ویتامین C‏، کاتالاز و پراکسیداز) ارزیابی شدند. جمعیت‏های ‌بررسی‌شده از نظر صفات مورفولوژیکی و میزان کاروتنوئید، تفاوت معنا‏داری دارند. تجزیه به عامل‏ها نشان داد، 4 عامل اصلی توانستند 35/68 درصد از کل واریانس صفات را توجیه کنند. براساس نتایج حاصل از تجزیۀ خوشه‏ای به روش یو‌پی‌جی‌ام‌آ، 21 جمعیت جعفری در 3 گروه قرار گرفتند، گروه اول با کوتاه‏ترین ‏زمان جوانه‏زنی‏، ‏بیشترین میانگین وزن تر و خشک بوته و بیشترین‏ میزان ویتامین C و فعالیت آنزیم‏ پراکسیداز در مقایسه با سایر گروه‏ها سازگارترین‏ توده‏ها در شرایط اهواز معرفی می‏شوند. درنهایت، می‏توان از این تنوع موجود در میان توده‏های بومی جعفری به عنوان یک منبع ژنتیکی ارزشمند، برای کارهای اصلاحی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity some of Iranian parsley native populations using morphological characteristics and physiological properties

نویسندگان [English]

  • Naser Alemzadeh Ansari 1
  • Narjes Safaiyan 2
  • Mousa Mousavi 3
  • Zeiba Beiranvand 2
1 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University
2 Graduate M.Sc. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University
3 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University
چکیده [English]

In order to evaluate the genetic diversity some native populations of parsley Iran, 21 parsley populations which collected from different regions of Iran and cultured as an‌ augmented design in Shahid Chamran University of Ahvaz. in 2011-12. Some of morphological characteristics including (Time of emergence, plant height, fresh and dry weight, Seed weight, Chlorophyll content) and anti‌oxidant Properties‌ (carotenoids, vitamin c, catalas and proxidase) of these populations were evaluated. The analysis of variance showed that there was significant differences between genotypes in morphological characteristics and carotenoid.The principal component analysis declared four components which accounted 68.35 percent of total variation. Cluster analysis using the UPGMA classified populations to 3 main groups. The first group with shortest mean of emergence, highest mean fresh and dry weight per plant, and maximum amont of vitamin C and proxidase activity and catalase compared to other groups as compatible the populations are introduced in the Ahwaz conditions. A total can be of the diversity among the native populations of parsley as a valuable genetic resource for the breeding works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • Cluster Analysis
  • Genetic diversity
  • Parsley
  • Proxidase
1. اکبری‏نیا الف، دانشیان ج و محمدبیگی ف (1385) اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 22(24): 419.
2. بابالار م، خوش‏سخن ف، فتاحی مقدم م ر و پورمیدانی ع (1392) «ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و بازده اسانس در برخی جمعیت‏های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen)». علومباغبانیایران. 44(‏2): 119-128.
3. پژمان‏مهر م، حسنی م ا و فخرطباطبایی س م (1387) «بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‏های زیرۀ کرمان با نشانگرهای مولکولی RAPD». علومباغبانیایران. 39(1): 57-65.
4. پهلوانی م ه، احمدی آ، پالوج ا و جعفری آ (1388) «بررسی ارتباط ویژگی‏های فیزیکی بذر، جوانه‏زنی و رشد گیاهچه بذر برخی از گونه‏های زراعی». پژوهش‏هایتولیدگیاهی. 16(2): 47-66.
5. پیرخضری م، حسنی م الف و فخرطباطبایی م (1387) «بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‏های بابونۀ آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از تعدادی صفات مرفولوژیکی و زراعی». علومباغبانی، علوموصنایعکشاورزی. 22(2): 87-99.
6. صفایی ل، زینلی ح و باقر‏زاده ک (1385) «مقایسۀ فنولوژی رازیانه تودۀ اصفهان و همدان با رقم .P11820065» همایش گیاهان دارویی ادویه‏ای و معطر، شهرکرد، ‏صص. ‌81‌ـ 83.
7. محمدی م، قنادها م ر و طالعی ع ر (1381) «بررسی تنوع ژنتیکی لاین‏های بومی گندم نان ایران با استفاده از روش‏های آماری چند‌متغیره». نهال و بذر. 18(3): 328-347.
8. موسوی س ح، حسندخت م ر، چوکان ر، سپهوند ن ع و خسروشاهلی م (1392) «تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های کاهوی ایرانی براساس صفات مورفولوژیک». به‏نژادینهالوبذر. 29(1): 103-121.
9. Aebi H (1984) Catalase in vitro.Meth. Enzymol, 105: 121–126.
10. Arnon DI (1994) Copper enzymes in isolated chloroplasts, polyphenol oxidas in Beta vulgaris. Plant Physiology, 24: 1-15.
11. Biswas JK and Yamauchi M (1997) Mechanisms of seedling establishment of direct-seeded rice (Oryza sativa L.) under lowland conditions. Botanical Bulletin of Academia Sinica. 38: 29-32.
12. Chance BA and Maehly C (1995) Assay of catalase and peroxidase. Methods Enzymol. 2: 764-775.
13. Domblides AS, ‏Domblides EA,‏ Kharchenko VA and  Potekhin GA (2010) Study of genetic variation among parsley (Petroselinum Crispum (Mill.) Nym.) samples using RAPD and ISSR markers. Moscow university biological sciences bulletin. 65(4): 152-154.
14. Fu X, Ning G, Gao L and Bao M (2008) Genetic diversity of dianthus accessions as assessed using two molecular marker systems (SRAPs and ISSRs) and morphological traits. Scientia Horticulturae. 117: 263-270.
15. ‏Isabelle M, Lee B and Thiam M (2010) Antioxidant activity and profiles of common vegetables in Singapore. Food Chemistry. 120: 993-1003.
16. Javanmardi J, Stushnoff C, Locke E and Vivanco JM (2003) Antioxidant activity and total phenolic content of Iranian Ocimum accessions. Food Chemistry. 83: 547-50.
17. Kapila RK, Panwar KS and Badiyala D (1997) Variation and association analysis in domesticated populations of Bunium persicum. Journal of Medicinal and Aromatic Plant Science. 19: 709-711.
18. Lee HS (2001) Characterization of carotenoids in juice of red navel orange (Cara Cara). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 49(5): ‏2563-2568.
19. Lohwasser U, Declercq M, Börner A, Struckmeyer T, Budahn H, Krüger H, Ulrich D and Marthe F (2009) The german parsley germplasm collection - interaction of morphological, molecular and phytochemical characters. International Symposium on Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants. 860: 235-240.
20. Lohwasser U, Dittbrenner A, Budahn H, Marthe F and Borner A (2010) Taxonomy of plant genetic resources – use of morphological, molecular and phytochemical data in order to verify existing classifications. Agriculturae Conspectus Scientificus. 75(4): 175-178.
21. Meyer H, Bolarinwa A, Wolfram G and Linseisen J (2006) Bioavailability of apigenin from apiin-rich parsley in humans. Annals of nutrition and metabolism. 50(3): 167-172.
22. Ozsoy-Sacan O, Yanardag R, Orak H, Ozgey Y, Yarat A and Tunali T (2006) Effects of parsley (Petroselinum crispum) extract versus glibornuride on the liver of streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology. 104: 175-1811.
23. Pa‏t‏yk‏ows‏ki J, Ma‏j‏cz‏ak A, Be‏r‏gi‏e‏r K and Sklo‏d‏owsk‏a M (2007( Ascorbate content and peroxidase activities in Apple fruits during storage. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. 15: 21-33.
24. Rice RP, Rice LW and Tindall HD (1990) Fruit and vegetable production in warm climates. English, Book, Illustrated edition, 486 pp.
25. Rostami-Ahmadvandi H, Cheghamirza K, Kahrizi D and Bahraminejad S (2013) Comparison of morpho-agronomic traits versus RAPD and ISSR markers in order to evaluate genetic diversity among Cuminum cyminum L. accessions. Australian Journal of Crop Science, 7(3):361-367.