ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ‏های انگور (Vitis Vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 استادیار گروه زیست‏ شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه زیست‏ شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

تنوع فنوتیپی 32 رقم و ژنوتیپ انگور در باغ تحقیقاتی دانشگاه ملایر و کلکسیون انگور شهرستان ملایر وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به‌منظور گزینش مقدماتی ارقام و ژنوتیپ‏های برتر از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی برای استفاده در برنامه‏های به‏نژادی، با استفاده از 61 صفت شامل 5 صفت فنولوژیکی و رویشی تاک، 41 صفت مربوط به میوه (خوشه، خوشه‏چه، حبه و هسته) و میزان مادۀ ضد سرطانی رسوراترول در 15 بخش مختلف گیاه، طی سال‏های 1390‌ـ 1392 ‌بررسی شد. براساس توصیفگرهای جهانی انگور و روش‌های مرتبط، گروه‏بندی و مقایسه شد. ضرایب همبستگی سادۀ بین صفات نشان داد که بین برخی صفات اندازه‏گیری‌شدۀ رویشی نظیر خوشه، حبه و هسته همبستگی مثبت یا منفی و معنا‏دار وجود دارد. برخی صفات مثل وزن خوشه‏چه، رنگ گوشت میوه، طول دم خوشه، وزن دم حبه، وزن و طول هسته و مقدار سیس و ترانس رسوراترول در هستۀ غوره و انگور رسیده ضریب تغییرات بالایی داشتند. تجزیه به عامل‏ها صفات ارزیابی‌شده را به 10 عامل اصلی کاهش داد که در‌مجموع 22/74 درصد واریانس کل را توجیه کردند. تجزیۀ خوشه‏ای در فاصلۀ 5 اقلیدسی ارقام و ژنوتیپ‏ها را به 7 گروه اصلی تقسیم کرد. ارقام و ژنوتیپ‏های ’کیوهو‘، ’احمد مولایی‘، ’شست عروس‘، ’کشمشی بی‌دانۀ سفید و قرمز‘، ’عسگری‘ و ’ژنوتیپ شمارۀ 1-1‘ به‌ترتیب از نظر عادت دیرگل‌دهی، درصد قند و انبارمانی، تازه‏خوری، میزان پروتئین و مقدار مادۀ ضد سرطانی رسوراترول برتر از سایر ارقام و ژنوتیپ‏ها بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on phenotypic diversity of some grape (Vitis Vinifera L.) cultivars and genotypes using morphological traits in Hamedan Provence

نویسندگان [English]

  • Mousa Rasouli 1
  • Behrooz Mohammadparast 2
  • Mahin Eyni 3
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Science and Landscape, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, Malayer University, Malayer, Iran
3 M.Sc. Graduated Student, Department of Biology, Faculty of Sciences, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

comparison and grouping of 32 grape cultivars and genotypes by using 61 traits including; 5 phenological and vegetative characters, 41 traits related to fruit and amount of resveratrol in 15 parts of plant was done according to grape descriptor and related methods. According to the results some traits such as spikelet weight, berry color, length of peduncle, length of berry tail, weight and length of seed and amount of cis &trans-resveratrol in seeds of ripe and unripe fruit had high coefficient of variation. Simple correlation coefficients between traits indicated the existence of significant, positive as well as negative correlations among some important vegetative, bunch, berry and seed measured traits. Cluster analysis at Euclidean distance of 25, divided all cultivars and genotypes into two main branches and characters such as time of berry ripening, tendril density, thickness of berry skin, weight of spikelet peduncle, Length of berry tail and amount of cis-resveratrol in berry were effective in separation of cultivars and genotypes. With decrease in the Euclidean distance from 25 to 5, the cultivars and genotypes were divided into six main subclusters and traits such as growth vigor, bunch size, berry density in bunch, anthocyanin coloration of berry, TSS, thickness of berry skin, ratio of bunch weight to spikelet weight, bunch length and ratio of bunch length to bunch width were important factor in separation of main clusters. Based on the results, cultivars and genotypes including ‘Kyoho’, ‘Ahmad Mowla'ii’, ‘Aangoshte Aros’, ‘Keshmeshi sefid’, ‘Keshmeshi ghermez’, ‘Asgari’Tehran’ and ‘Genotype1-row1’ in some of the important traits such as late flowering habit, TSS and storage, table grape and amount of protein and resveratrol were better than the other cultivars and genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Grape"
  • "Morphological traits"
  • "Correlation coefficient"
  • "cluster analysis"
  • "Resveratrol"
1. حاجی امیری ا (1371) شناسایی ارقام انگور بومی منطقۀ کرمانشاه. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 221 ص.
2. حدادی‏نژاد م، عبادی ع، فتاحی مقدم م ر و نجاتیان م ع (1392) «غربالگری اولیۀ مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور براساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه». علوم باغبانی ایران. 44(2): 193.‌ـ 207
3. زینانلو ع (1372) شناسایی و مطالعۀ ارقام انگورهای محلی در قزوین و تاکستان. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 310 ص.
4. علیزاده ا (1383) «جمع‏آوری و شناسایی مقدماتی ارقام محلی انگور استان آذربایجان غربی». تحقیقات نهال و بذر. 20: 1‌ـ 21.
5. قبادی س، خوشخوی م و طباطبایی س ا (1387) «تنوع و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ‏های انگور (Vitis vinifera L.) استان اصفهان با استفاده از نشانگرهای RAPD». علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 45: 627‌ـ 635.
6. نجاتیان م ع (1385) «جمع‌آوری و ارزیابی اولیۀ ارقام انگور استان قزوین». نهال و بذر. 22(3): 319‌ـ 338.
7. هاشمزهی م، مرادقلی ا و کمالی م (1390) «بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل‏ها برای صفات مورفولوژیک ارقام انگور»، هفتمین کنگرۀ علوم باغبانی ایران، اصفهان، 14‌ـ 17 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان.
8. Aradhya MK, Dangl GS, Prins BH, Boursiquot JM, Walker MA, Meredith CP andSimon CJ (2003) Genetic structure and differentiation in cultivated grape, Vitis vinifera L. Genetical Research. 81: 179-182.
9. Bavaresco L, Petegolli D, Cantu, Fregoni E, Chiusa MG and Trevisan M (1997) Elcitation and accumulation of stilbene phytoalexins in grapevine berries infected by Botrytis cinerea Vitis. Italian Journal of Food Science.36(2): 77-83.
10. Bradford MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein day binding. Analitical Biochemistry. 72: 248-254.
11. Ekhvaia J and Akhalkatsi M (2010) Morphological variation and relationships of Georgian populations of Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmel.). Flora. 205: 608-617.
12. FAO (2007) FAOSTAT database results. http://faostat.Fao.org.faostat. Servlet.                                                   
13. IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) (2008) Description list for grape (Vitis L.). (www.bioversityinternational.org). Italy, 72pp.
14. Mohammadi SA and Parmasa BM (2003) Analysis of genetic diversity in crop plants salient statistical tools and considerations. Crop Science. 43: 1235-1248.
15. OIV (Office International de la Vigne et du Vin.) (2007) List of descriptors for grapevine cultivars and species (Vitis L.). http://news.reseau-concept.net/images/oiv/Client/2 Edition Caracteres mpelographiques OIV.pdf.
16. Pommer CV, Ferri CP, Martins FP, Passos IRS, Terra MM and Pires EJP (1995) Agronomic and phonological characterization of grape genotype kept in Collection at Jundia, Brazil. Acta Horticulturae. 523: 147-152.
17. Sharma AA, Namdeo G and Mahadik KR (2008) Molecular Markers: New prospects in plant genome analysis. Pharmaceutical Reviews. 2(3): 24-34.
18. Soleas G, Goldberg D, Diamandis E, Karumanchiri A and Yan J and Ng E (1995) A derivatized gas chromatographic-mass spectrometric method for the analysis of both isomers of resveratrol in juice and wine. American Journal of Enology and Viticulture. 46: 346-353.
19. Tafazzoli E, Hekmati J and Firoozeh P (1994) Grapes. University of Shiraz Publications. Shiraz, Iran. 343 pp. (in Persian).
20. UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) (2008) Descriptor List for Grapevine (Vitis L.). (www.upov.int). Genova, 52pp.