دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-238 
بررسی تحمل به تنش شوری اکوتیپ‌های زیره سبز در مرحله جوانه‌زنی

صفحه 17-34

محمد ضابط؛ فرشته شاه محمدی؛ محمد قادر قادری؛ محمد حسن سیاری


القای درون‌شیشه‌ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی‌سین در بنت‌القنسول

صفحه 35-47

ژیلا مهر ثمرین؛ مریم نوروزی؛ مصطفی عرب؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ سینا خلیلی


مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کننده صفات زراعی در جو

صفحه 227-238

عاطفه کاویانی چراتی؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ عیسی جرجانی