ارزیابی خصوصیات ریخت‎شناسی و تنوع فنوتیپی برخی ارقام پاکوتاه گل داوودی ‏‎(Dendranthema grandiflorum Tzvelev.)‎‏ در شرایط خرم‎آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه‌ لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه‌ لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

4 مربی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموززش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران‏

چکیده

گل داوودی  (Dendranthema grandiflorum Tzvelev.) یکی از پرطرفدارترین گل‎های گلدانی و بریدنی در سراسر جهان است. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام داوودی موجود در ایران برای موفقیت برنامه‎های به­نژادی این گیاه ضروری است. در این آزمایش تنوع فنوتیپی 15 رقم گل داوودی براساس صفات ریخت­شناختی و انتخاب ارقام مناسب جهت کاشت در زیبایی فضای سبز و پارک­ها، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه لرستان ارزیابی شد. نتایج به­دست‎آمده از این پژوهش، نشان­دهنده دامنه وسیعی از تغییرات در بین ارقام مورد بررسی از نظر صفات اندازه­گیری شده بود. صفات تعداد گل، تعداد برگ، تعداد گلچه­های زبانه­ای ضریب تغییرات بالاتری داشتند و دارای تنوع بیش‎تری در بین ارقام داوودی بودند. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که بین صفات عرض برگ با طول برگ، قطر دمبرگ و سطح برگ همبستگی مثبت و معنی­داری وجود دارد. در تجزیه عاملی، شش عامل اصلی و مستقل با مقادیر ویژه بزرگ‎تر از یک در مجموع توانستند 4/83 درصد واریانس کل را توجیه کنند. در تجزیه خوشه­ای ارقام در فاصله اقلیدسی 11/28، به سه گروه اصلی تقسیم بندی شدند. دو رقم ’آوادیسʻ و ’نسترنʻ به­ترتیب با ارتفاع 33/30 و 33/37 سانتی­متر در گروه ارقام پاکوتاه شناخته شدند و مناسب برای داوودی­های گلدانی می‌باشند. بنابراین با توجه به این‎که بررسی این ارقام در شرایط یکسان صورت گرفته است، می­تواند گزینش برای صفات موردمطالعه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Morphological Characteristics and Phenotypic Diversity some of ‎Dwarfing Chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum Tzvelev.) in ‎Khorramabad conditions

نویسندگان [English]

 • Shirin Taghipour 1
 • Abdollah Ehteshamnia 2
 • Hamed Khodayari 3
 • Hasan Mumivand 2
 • Mohammadreza Shafiei 4
1 Ph. D. Candidate, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran‎
3 Assistant Professor, Department of Biology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
4 Instructor, Institute of Ornamental Flowers and Plants Research Institute, Horticultural Research Institute, Agricultural Research, Training and ‎Extension Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

Chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum Tzvelev.) is one of the most popular pot and cut flower crops throughout the world. The genetic diversity assessment among present Iranian Chrysanthemum cultivars are needed for future Chrysanthemum breeding programs. This study aimed to assess the Phenotypic Diversity of in 15 dwarf cultivars Chrysanthemum, based on morphological characteristics and selection of suitable cultivars for planting in the beauty of green spaces and parks in randomized complete block design with three replications at the agricultural research station of lorestan university in Khorramabad were conducted. The results obtained from this study indicated that wide range of variations among cultivars studied, In terms of traits were measured. some of traits such as flowers number, number leaves and number of florets tab showing higher co-efficient variation, there were more variations among the chrysanthemum cultivars. Results correlation coefficients showed that there were negative correlation between leaf width with leaf length, petiole diameter and leaf area. Factor analysis, showed six independent factors with specific values than a total of 83.4 justify the total variance. In Cluster analysis, cultivars in Euclidean distance of 28.11 were divided into three groups. Two cultivars ' Avadis' and ' Nastaran' Were known with height 30.33 and 37.33 cm, In the group dwarf cultivars respectively and are Suitable for potted chrysanthemums. Therefore, evaluation these cultivars in the same conditions can be done selection for studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cluster analysis
 • Correlation coefficients
 • Factor analysis
 • Khorramabad
 1. Broertjes C Koene P and Van Veen J (1980) A mutant of a mutant of a mutant of a Irradiation of progressive radiation-induced mutants in a mutation-breeding programme with Chrysanthemum morifolium Ram. Euphytica, 29: 525-530.
 2. Darabi F Ehteshamnia A Nazarian Firouzabadi F Roien Z and shafie M R (2016) Evaluation of Genetic Diversity among some of Chrysanthemum cultivars using Morphological and SSR molecular markers. Lorestan University. Khorramabad. Iran. 92 p.
 3. Dole J and Wilkins H (2005( Floriculture: principles and species. Prentice-Hall. Inc. Upper Saddle River, USA.
 4. Farshadfar E (1998) Application of quantitative genetics in plant breeding. Razi University Press.
 5. Ghahsareh M and Kafi  M (2009). Floriculture. Moaleph Press Iran.
 6. Gosztola B Nemeth E Sarosi S Szabo K and Kozak A (2007) Comparative evaluation of chamomile (Matricaria recutita L.) populations from different origin. International Journal of Horticultural Science, 12(1): 91-95.
 7. Johnson RA and D W Wichern (1982) Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall International Inc. New York.
 8. Kengkarj P Smitamana P and Fujime, Y (2008) Assessment of somaclonal variation in Chrysanthemum (Dendranthema grandiflora Kitam.) using RAPD and Morphological analysis.Plant Tissue Culture and Biotech, 18 (2), 139-149.
 9. Kiamohammadi F Abdusi V moradi P Shafiee MR and Arab S (2012) Evaluation of Genetic Diversity among Some of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat.) Cultivars Using Morphological Characteristics agriculture and plant breeding, 8 (4): 35-43.
 10. Kim IS S Koppula PJ Park EH Kim CG Kim WS Choi KH Lee and DK Choi (2009) Chrysanthemum morifolium Ramat (CM) extract protects human neuroblastoma SH-SY5Y cells against MPP+-induced cytotoxicity J Ethnopharmacol. 126: 447-454.
 11. Kim JJ N Choi K M Ku D Kang J S Kim JH Y Park and Lee CH (2011) A correlation between antioxidant activity and metabolite release during the blanching of Chrysanthemum coronarium L. Bioscience Biotechnology and Biochemistry. 75: 674-680.
 12. Kumar LS (1999) DNA markers in plant improvement: an overview Biotechnology advances 17(2):pp 143-182.
 13. Langton FA (1989) Inheritance in Chrysanthemum morifolium Ramat. Heredity. 62: 419-423.
 14. Lee JS Kim HJ Lee YS (2003) A new anti-HIV flavonoid glucuronide from Chrysanthemum morifolium. Planta Med. 69, 859-861.
 15. Pearson K (1901) On lines and planes of closest fit to systems of points in space. Philosophical.
 16. Pierr khezri  M Hasani MA and Tabatabaie M. (2009) Morphological assessment the number of Anthemis species in two (Anthemis spp, Matricaria spp.) in Iran, Journal of Horticultural Science (Agricultural Science and Technology), 23: 119-130.
 17. Roein, Z., Hasan pour asil, M., Sabouri, A. and Dadras, A.R. 2014. Genetic structure of Chrysanthemum genotypes from Iran assessed by AFLP markers and phenotypic traits. Plant Systematics and Evolution, 300: 493-503.
 18. Shao QS Guo YM Deng and HP Guo (2010) A comparative analysis of genetic diversity in medicinal Chrysanthemum morifolium based on morphology, ISSR and SRAP markers, Biochem. Syst. Ecol., 38: 1160-1169.
 19. Shen W QH Y Sun QM Wang and SL Ma (2006) Advances in studies on bioactive constituents and pharmacological activities of Chrysthemum morifolium Ramat. J. Tea (Chinese), 32: 141-144.
 20. Singh A K D Singh A K Singh and Kumar R )2017( Evaluation of Different Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) Genotypes under Shade Net House in Northwest Himalaya. Int. J. Pure App. Biosci., 5(1): 980-985.
 21. Sun Q L S Hua J.H Ye X Q Zheng and Y R Liang )2010( Flavonoids and volatiles in Chrysanthemum morifolium Ramat flower from Tongxiang County in China. Afr. J. Biotechnol. 9: 3817-3821.
 22. Tabaei-Aghdaei S R Rezaee M B and Jebelly M Flower yield and Morphological characterististics in some Genotypes of Rosa damascena Mill. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research. 20(1): 112-123.
 23. Tanaka Y Y Katsumoto F Brugliera and J Mason (2005) Genetic engineering in floriculture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 80: 1-24.
 24. Taviani P Rosellini D and Veronesi F (2002) Variation of agronomic and essential oil traits among wild population of Chamomilla recutita L. from central Italy. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, 9(4): 353-358.
 25. Vainstein A (2002) Breeding For Ornamentals: Classical and Molecular Approaches.1st Ed. Kluwer Academic Publish. 450p.
 26. WARD JH (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. Journal of the American Statistical Association, 58: 236-244.
 27. Weising K Nybon H Wolff K and Gunter K (2005) DNA Fingerprinting in Plants, Principle Methods and applications. 2nd, CRC Press. Boca Raton FL, USA. 472 p.
 28. Wolff K and Peters-van Rijn J (1993) Rapid detection of genetic variability in chrysanthemum (Dendranthema grandiflora Tzvelev.) using random primers. HEREDITY-LONDON-, 71: 335-335.
 29. Zhang F Chen S Chen F Fang W and Li F (2010) A preliminary genetic linkage map of chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) cultivars using RAPD ISSR and AFLP markers. Scientia Horticulturae, 125: 422-428.
 30. Zhang F S Chen F Chen W Fang Y Deng Q Chang and P Liu (2011) Genetic analysis and associated SRAP markers for flowering traits of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium). Euphytica, 177: 15-24.