دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-58 
3. بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های نر و مادۀ پسته (Pistacia vera L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

صفحه 23-32

محبوبه حاجی زاده حسین آبادی؛ حمیدرضا کریمی؛ حسین دشتی؛ محمد حسین شمشیری؛ علی تاج آبادی پور


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-185 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-58