کلیدواژه‌ها = تجزیۀ خوشه‏ای
تعداد مقالات: 5
2. مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-138

علی رضا پورمحمد؛ مجید شکرپور؛ عزت اله اسفندیاری


3. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی جعفری ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-152

ناصر عالم زاده انصاری؛ نرجس صفائیان؛ موسی موسوی؛ زیبا بیرانوند


4. ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ‏های انگور (Vitis Vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 241-260

موسی رسولی؛ بهروز محمدپرست؛ مهین عینی


5. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در برخی ژنوتیپ‏ های کلزا با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره در دو شرایط رطوبتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-45

مهدی کاکایی؛ علیرضا زبرجدی؛ علی مصطفایی؛ عباس رضایی زاد