نویسنده = وفایی تبار، موسی الرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روابط صفت‌های کمی و کیفیت الیاف و تنوع آن در ارقام تتراپلوئید پنبه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-50

موسی الرضا وفایی تبار