کلیدواژه‌ها = دورگ‏گیری
پدیدة تفکیک متجاوز (Transgressive Segregation) در به‏نژادی گیاهان زراعی‌

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 175-185

مسلم بهمن کار؛ سید احمد سادات نوری؛ محمد مهدی مرتضویان