نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 2
2. تجزیۀ ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن با استفاده از روش دی آلل در ژنوتیپ های گندم نان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 199-212

حسن عبدی؛ محمدرضا بی همتا؛ ابراهیم عزیز اف؛ رجب چوگان