نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. غربالگری تحمل به سرمای زمستانه 22 رقم تاک در استان ‌کردستان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 177-190

روح اله کریمی؛ احمد ارشادی؛ فرهاد کرمی


2. غربال ارقام توت فرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 215-228

فرهاد کرمی؛ منصور غلامی؛ احمد ارشادی؛ عادل سی و سه مرده


3. بررسی تنوع ژنتیکی و تحلیل عاملی برای عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی در رقم‌های توت فرنگی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-26

اسماعیل عرب طاژان دره؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد کرمی