نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ‏های انگور (Vitis Vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 241-260

موسی رسولی؛ بهروز محمدپرست؛ مهین عینی


2. شناسایی و انتخاب اولیة نتاج خودسازگار در تلاقی‏های کنترل‏شدة بادام با استفاده از آغازگر اختصاصی SFF-SFR

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 111-122

مسعود شاه‌مرادی؛ موسی رسولی؛ یوسف حمیداوغلی؛ علی ایمانی؛ رضا فتوحی قزوینی