شناسایی و انتخاب اولیة نتاج خودسازگار در تلاقی‏های کنترل‏شدة بادام با استفاده از آغازگر اختصاصی SFF-SFR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ملایر

3 اعضای هیئت علمی گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 دانشیار بخش باغبانی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر کرج

چکیده

خودناسازگاری در بادام و گونه‏‏های جنس آلوسانان یک مکانیسم مهم ژنتیکی است که به این گیاهان اجازه می‏‏دهد گردة خودی یا گرده‏‏‏‏های مشابه را تشخیص دهند و سبب جلوگیری از خودباروری می‌شود. خودناسازگاری در بادام از نوع گامتوفیتیک است و توسط یک مکان ژنی چند‏آللی کنترل می‏‏‏شود. مطالعة حاضر به‏منظور شناسایی و انتخاب اولیة نتاج خودسازگار در تلاقی‏های کنترل‏شدة بادام با استفاده از آغازگر اختصاصی SFF-SFR انجام شد. برخی صفات مهم مورفولوژیکی والدین تلاقی‌ها با استفاده از توصیفگر UPOV و IBPGR بادام ارزیابی شدند. همچنین نتاج F1حاصل از پنج ترکیب تلاقی شامل تلاقی‌های A (تونو‏× ژنوتیپ 101)،B (سوپرنووآ‏× ژنوتیپ 101)، C (ژینکو‏× شاهرود 21)،D (تونو‏× ژنوتیپ 12) و E (تونو‏× شاهرود 17) با استفاده از روش PCR جهت تکثیر DNA و بررسی خودسازگاری، آزمایش شدند. نتایج حاصل از روش PCR با استفاده از آغازگر SFF-SFR نشان داد که نتاج خودسازگار نواری به اندازة 449 جفت باز نشان دادند که نتاج خودناسازگار فاقد این نوار بودند. علاوه بر این، تمامی ارقام خودناسازگار داخلی فاقد آلل S1 بود‏ و این آلل تحت هیچ شرایطی در والدین مادری (ارقام خودناسازگار داخلی) وجود نداشت.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination and preliminary selection of self-compatible progenies resulted from controlled crosses in almond using specific primer SFF-SFR

نویسندگان [English]

 • Masoud Shahmoradi1 1
 • Mousa Rasouli 2
 • Yusef Hamidogli 3
 • Ali Imani 4
 • Reza Footuhi Ghazvini 3
1 M.Sc. Student, Department of Landscape and Horticultural science, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
3 Department of Landscape and Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht, Iran
4 Associate Professor, Department of Horticultural, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj 31587, Iran
چکیده [English]

 Self-incompatibility in almond and Prunus species is an important genetic trait that prevents self-fertilization. Self-incompatibility in almond is controlled gametophytically by the multiallelic S-locus. This study was done in order to identification and preliminary selection of self-compatible progenies resulted from controlled crosses in almond using specific primer SFF-SFR.Some important morphological traits of parental crosses were evaluated using almond descriptor. Also, offspring’s (F1) of five crosses including; A (Tuono × 101 Genotype), B (Supernova × 101 Genotype), C( Genco × Shahrood 21), D (Tuono × Shahrood 12) and E (Tuono × shahrood 17) were tested using PCR in order to DNA amplification and self-compatibility evaluation. Results of PCR method found that self-compatible progenies showed 449 bp band, while this band not observed in self-incompatible progenies. In addition, all self-incompatible progenies appeared no S1 allele at any condition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • almond
 • self-incompatibility
 • Sf-allele
 • S1-allele
 • SFF-SFR primer
 • PCR