نویسنده = صالحی شانجانی، پروین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع صفات مورفولوژی، فنولوژی و عملکرد اسانس در جمعیت‏ های چهارگونه بابونه Anthemis tinctoria, A. haussknechtii, A.pseudocotula A. Altissima در شرایط مزرعه‌

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-74

محمد علی علیزاده؛ ساناز یاریاب؛ علی اشرف جعفری؛ پروین صالحی شانجانی