ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ‏ های جو با استفاده از روش GGE biplot

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 استادیار، بخش غلات، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج

3 مربی، بخش غلات، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج

4 کارشناس ارشد، بخش اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

5 مربی، بخش اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ایران

6 مربی، بخش اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، ایران

7 مربی، بخش اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، ایران

8 مربی، بخش اصلاح بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش برای تعیین پایداری عملکرد بر روی 18 لاین امیدبخش جو و دو لاین شاهد شامل نصرت و MB-86-5 در شش منطقۀ معتدل شامل کرج، اصفهان، بیرجند، ورامین، زرقان و نیشابور بر پایۀ طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو سال زراعی (1388‌ـ 1390) انجام شد. بعد از انجام تجزیۀ مرکب، تجزیۀ پایداری با استفاده از روش گرافیکی و چند‌متغیره GGE biplot انجام شد. در این روش ژنوتیپ‏های 1، 2، 5 و 16 از پایداری بسیار بالایی برخوردار بودند. هچنین ابرمحیط به‌ترتیب شامل 1. کرج، ورامین و زرقان، 2. نیشابور و بیرجند و 3. اصفهان شناسایی شدند. برترین ژنوتیپ‏ها برای این سه ابرمحیط به‌ترتیب ژنوتیپ‌های 2، 5 و 16 هستند. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ژنوتیپ‏های 2 (Kavir/Badia/3/Torsh/9cr.279-07/Bgs/4/Karoon/Kavir) با میانگین عملکرد 626/6 تن در هکتار و ژنوتیپ 16 (ZBL-2640) با میانگین عملکرد 438/6 تن در هکتار بعد از ژنوتیپ شاهد (1) با میانگین عملکرد 492/6 تن در هکتار به‌منزلۀ سازگارترین ژنوتیپ‏ها شناخته و معرفی می‏شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield stability of barley genotypes using GGE-biplot method

نویسندگان [English]

 • Sahar Sayad 1
 • Manoochehr Khodarahmi 2
 • Hamidreza Nikkhah 3
 • Behzad Sorkhi Laleloo 2
 • Hamid Tajali 4
 • Manoochehr Taheri 5
 • Fazlolah Hasani 6
 • Majid Taherian 7
 • Mehrdad Mahlooji 8
1 M.Sc. Student, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Karaj Azad University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Cereal, Plant and Seed Improvement Institute, Karaj, Iran
3 Lecturer, Department of Cereal, Plant and Seed Improvement Institute, Karaj, Iran
4 Lecturer, Department of Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Research center, Tehran, Iran
5 Lecturer, Department of Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Research center, Fars, Iran
6 Lecturer, Department of Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Research center, Razavi Khorasan, Iran
7 Lecturer, Department of Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Research center, Esfahan, Iran
8 Lecturer, Department of Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Research center, Esfahan, Iran
چکیده [English]

This study was performed for determine stability of the 18 promising barley lines and two check lines Nosrat and MB-86-5 in Six parts of the temperate zone including Karaj, Isfahan, Birjand, Varamin, Zarghan and Nishapur based on randomized complete block design)RCBD( with three replications and in two cropping seasons (2009-2011). Following combined analysis, grain yield stability assessment was performed using graphical multivariate GGE biplot analysis. Genotypes 1, 2, 16, 5 had very high yield stability. This method was reveald three mega- environments including 1. Karaj, Varamin and Zarghan, 2. Nishapur and Birjand and 3. Isfahan. Superior genotypes 2, 16 and 5 identified for these three mega-environments, Results of this study showed genotype 2 (Kavir Kavir / / Badia Badia / 3 / Torsh Torsh /cr.279-07/ / 9cr.279-07 / Bgs Bgs /4/ / 4 / Karoon Karoon / / Kavir Kavir) with an average yield of 6.626 tons per ha and genotype 16 (ZBL-2640) with an average yield of 6.438 tons per ha as stable genotypes after check genotype1‏with an average yield of 6.492 tons per ha.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • addaptation
 • Genotype × environment interaction
 • mega-environment
 • Stability
 • temperate zone
1. پورداد س و مقدم م ج (1391) بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط به روش GGE بای‌پلات در گلرنگ بهاره. تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی. 2(6) :108- 99.
2. کوچکی ا، سرخی‏اله‏لو ب و اسلام‏زاده حصاری م (1391) پایداری عملکرد ژنوتیپ‏های امیدبخش جو در مناطق سرد ایران با استفاده از روش GGE biplot. به‏نژادی نهال و بذر. 1(4): 28.
3. نورمحمدی ق، سیادت ع و کاشانی ع (1384) زراعت غلات. دانشگاه شهید چمران اهواز. 440 ص.
4. نیکخواه ح ر، مرتضویان م، حسنی م، شریف حسینی ف، طاهری م، محلوجی م و محمدی م (1385) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. صص. 6-12.
5. Ahmadi J, Vaezi B and Fotokian H (2012) Graphical analysis of multi-environment trials for barley yield using AMMI and GGEbiplot under rain-fed conditions. Plant physiology and breeding. Issue1. 43p.
6. Choukan R (2011) Genotype, environment and genotype × environment interaction effects on the performance of maize (Zea mays L.) inbred lines. Crop Breeding. 1(2): 97-103.
7. Farshadfar E, Safari H and Jamshidi B (2012) GGEbiplot of adaptation in wheat substitution lines. Agriculture and crop science. 4(13): 877-888.
8. Farshadfar E Mohamadi H, Aghaee M and Vaisi Z (2012) GGEbiplot of analysis of genotype ×environment in wheat barley disomic additional genotypes. Crop science. 6(6): 1074-1079.
9. Gabriel KR (1971) The biplot graphic display of matrices with application to principal component analysis. Biometrika. 58: 453-467.
10. Jalata Zerihun (2011) GGEbiplot analysis of multi-environment yield trials of barley (Hordeum Vulgare L.) genotype in southeaster Ethiopia. Plant breeding and genetics. 5(1): 57-59.
11. Mohamadi R, Armiun M, Zadhasan E, Ahmadi M and Sadeghzadeahari D (2012) Genotype × environment interaction for grain yield of rainfed durum wheat using the GGE biplot model. Plant and seed improvement. 28(3): 503-518.
12. Sabaghnia N, Dehghani H and Sabaghpour SH (2008)Graphic analysis of genotype × environment interaction for lentil (Lens culinaris Medik) yield in Iran. Agronomy. 100: 760-764.
13. Yan W, Hunt A, Sheng H and Szlavnics L (2000) Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on The GGEbiplot. Crop Science. 40: 597-605.
14. Yan W (2002) Singular value partitioning in biplot analysis of multienvironment trial data. Agronomy. 94: 99-996.
15.Yan W and Kang MS (2003) GGEbiplot Analysis: A Graphical Tool For Breeders ,Geneticists and Agronomists. Boca.CRC press. Boca Raton. Fl, Usa.
16. Yan WK, Baoluo MS, Sheila M and Paul WL (2007) GGEbiplot vs. Ammi analysis of genotype-by-environment data. Crop Science. 47: 643-653.