کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 3
1. تجزیه‌وتحلیل‌های آماری چندمتغیره صفات وابسته به عملکرد دانه در ارقام کلزای بهاره

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-103

محمد مرادی؛ مهدی سلطانیحویزه


2. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در برخی ژنوتیپ‏ های کلزا با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره در دو شرایط رطوبتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-45

مهدی کاکایی؛ علیرضا زبرجدی؛ علی مصطفایی؛ عباس رضایی زاد


3. ارزیابی صفات زراعی و عملکرد کیفی دانه در برخی ارقام زمستانۀ برتر کلزا (Brassica napus L.)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-42

معرفت مصطفوی راد؛ مجید آزادمرزآبادی؛ سکینه فرجی