کلیدواژه‌ها = مورفولوژیک
ارزیابی تنوع سیتوژنتیک و مورفولوژیک برخی از توده‏های شنبلیلة بومی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 123-130

عباس یداللهی؛ عطیه میان ‏محله؛ عبدالعلی شجاعیان