ارزیابی تنوع سیتوژنتیک و مورفولوژیک برخی از توده‏های شنبلیلة بومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش 11 تودة شنبلیلة بومی ایران ارزیابی کاریوتیپی شده است. تجزیة ژنوم گونه‏ها شامل اندازه‏گیری طول کل کروموزوم‏ها، طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه، نسبت طول بازوی بلند به کوتاه، شاخص سانترومتری، شاخص تقارن، شاخص پراکندگی و ضریب تغییرات و طول نسبی انجام شد. گونه‏ها دیپلوئید و با عدد کروموزومی 2n=16 بودند. تقارن کاریوتیپ‏ها بر‏اساس خصوصیات مورفولوژیک توده‏ها است. براساس روش استیبنز ژنوتیپ‏های کردستان، اردستان و زنجان در گروه A2 و سایر ژنوتیپ‏ها در گروهA 1 قرار گرفتند. در بخش مطالعات مورفولوژیک تجزیة خوشه‏ای بر روی توده‏ها براساس میانگین نه صفت استاندارد‏شده شامل (تعداد برگ، تعداد روز تا گلدهی، وزن خشک، طول ساقه، وزن هزاردانه، تعداد روز تا جوانه‏زنی، طول برگ، قطر برگ و طول دمبرگ) انجام گرفت. برای تعیین فاصلة بین توده‏ها از روش Dist و روش ادغام کلاسترها استفاده شد. داده‏های مورفولوژیک با استفاده از نرم‏افزار MSTATC و SPSS نرمال شدند. تجزیة واریانس داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار MSTATC انجام گرفت.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cytogenetical and morphological diversity of some Iranian Trigonella foenum-graceum

نویسندگان [English]

  • Abbas Yadollahi 1
  • Atiyeh Mianmahale 2
  • Abdolali Shojaiyan 1
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Iran
2 Graduated student of Horticultural Science, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Iran
چکیده [English]

Karyotypes of eleven Iranian populations of Trigonella foenum-graceum were investigated. Somatic chromosome numbers of examined populations were determined as 2n = 14. Chromosomal parameters were examined as follows: Long arm length (TL), Short arm, total chromosome length, arm ratio, r-value, form percentage of chromosome, total form percentage of karyotype. Chromosomes were mostly metacentric, but some submetacentric chromosomes were also observed. The genotypes number 3, 4, and 6 were classified into symmetric class of 2A and others stand to 1A. The Results of analysis of variance based on completely randomized design (CRD) showed a significant differences among the genotypes for all traits (P<0.01). Cutting dendrogram resulted from cluster analysis (UPGMA) based on 9 parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversity
  • karyotype
  • Leguminosae
  • morphological
  • Trigonella foenum-graceum