نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. وراثت پذیری صفات عملکردی و مرفولوژیکی همگروه های مرزه رشینگری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 243-256

قاسم اقلیما؛ جواد هادیان؛ علیرضا مطلبی آذر