نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین دُز مناسب و بررسی تأثیر پرتوگاما بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه Arnica chamissonis ssp. Foliosa

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 215-226

مژده اسدی؛ جواد هادیان؛ بهنام ناصریان؛ قاسم کریم زاده


2. وراثت پذیری صفات عملکردی و مرفولوژیکی همگروه های مرزه رشینگری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 243-256

قاسم اقلیما؛ جواد هادیان؛ علیرضا مطلبی آذر