نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد و سایر صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم دوروم در منطقۀ اصفهان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-77

سمیرا آقایی؛ عنایت‏ اله توحیدی ‏نژاد؛ مهدی نصراصفهانی