نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بی‌کربنات آب آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک شش پایه رویشی سیب

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

علی ایمانی؛ مجتبی سلیمی؛ ابراهیم هادوی