نویسنده = ���������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 185-197

محمد ضابط؛ علی رضا صمدزااه