نویسنده = ���������������� ������ ������
ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد

دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 185-197

محمد ضابط؛ علی رضا صمدزااه