نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه 14 ژنوتیپ زغال اخته

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 229-242

زهرا هادی؛ علیرضا قنبری