نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد،کارایی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 171-183

یاور درگاهی؛ علی اصغری؛ علی رسول زاده؛ خدیجه آقایی فرد؛ مریم احمدیان