نویسنده = ������������ ����������
همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد در گوجه فرنگی

دوره 3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 163-176

مشهید هناره؛ آتیلا دورسون؛ بابک عبدالهی مندولکانی