نویسنده = ���������� ��������
تعیین محیط مناسب برای جوانه ‏زنی غیرهم زیست بذرهای حاصل از خودگشنی ارکیدۀ فالانوپسیس رقم ‘کیوتو’

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 21-13

پریسا شکرریز؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ محسن کافی؛ مسعود میرمعصومی