نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان سازگاری در تلاقی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 213-225

مهدی فلاح؛ یاور شرفی؛ موسی رسولی؛ علی ایمانی