نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. دزیابی و امکان‌سنجی اصلاح زنبق ایرانی با استفاده از پرتو گاما

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-89

سمیه جزقاسمی؛ ولی ربیعی