نویسنده = �������� ������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع سیتوژنتیک و مورفولوژیک برخی از توده‏های شنبلیلة بومی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-130

عباس یداللهی؛ عطیه میان ‏محله؛ عبدالعلی شجاعیان