نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی جعفری ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-152

ناصر عالم زاده انصاری؛ نرجس صفائیان؛ موسی موسوی؛ زیبا بیرانوند