نویسنده = ������ �������� �������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تجزیه‏ های چندمتغیره در مطالعۀ صفات زراعی و مورفولوژیک جمعیت‏ های اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-169

عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ حسین عباسی هولاسو؛ محمد رضا عباسی