نویسنده = �������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی صفات زراعی و عملکرد کیفی دانه در برخی ارقام زمستانۀ برتر کلزا (Brassica napus L.)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-42

معرفت مصطفوی راد؛ مجید آزادمرزآبادی؛ سکینه فرجی