نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ‏های انگور (Vitis Vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 241-260

موسی رسولی؛ بهروز محمدپرست؛ مهین عینی