نویسنده = ������������ ������������ ����������
القای درون‌شیشه‌ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی‌سین در بنت‌القنسول

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-47

ژیلا مهر ثمرین؛ مریم نوروزی؛ مصطفی عرب؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ سینا خلیلی


تعیین محیط مناسب برای جوانه ‏زنی غیرهم زیست بذرهای حاصل از خودگشنی ارکیدۀ فالانوپسیس رقم ‘کیوتو’

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 21-13

پریسا شکرریز؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ محسن کافی؛ مسعود میرمعصومی