نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ‏ های امیدبخش جو با استفاده از شاخص‏ های حساسیت و تحمل به تنش

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-55

زهراسادات طاهری پورفرد؛ علی ایزدی دربندی؛ حبیب اله قزوینی؛ محسن ابراهیمی؛ سید محمد مهدی مرتضویان


2. پدیدة تفکیک متجاوز (Transgressive Segregation) در به‏نژادی گیاهان زراعی‌

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 175-185

مسلم بهمن کار؛ سید احمد سادات نوری؛ محمد مهدی مرتضویان