نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. صفات مؤثر بر عملکرد دانۀ ژنوتیپ‌های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دورۀ زایشی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-22

احمد جعفرنژاد؛ حسین آقایی؛ گودرز نجفیان