قابل توجه نویسنده مسئول مکاتبات

نویسندگان مسئول مکاتباتی که مقالات ایشان در آرشیو مقالات پذیرفته شده قرار دارد، خواهشمند است حتما به نکات زیر توجه نمایند:

  

پس از دریافت ایمیل پذیرش مقاله که به صورت اتوماتیک از سامانه نشریه ارسال می شود، حتما چک کنید مقاله در وضعیت "پذیرفته شده برای انتشار" قرار بگیرد.

  

در صورت نیاز به نامه رسمی پذیرش مقاله، با سردبیر نشریه مکاتبه نمایید. پس از تایید ایشان، نامه پذیرش صادر می گردد:

 

kvahdati@ut.ac.ir

 

 نویسنده مسئول مکاتبات پس از دریافت نامه پذیرش رسمی، ایمیل را برای دیگر نویسندگان ایمیل کنند و همچنین پس از انتشار الکترونیکی مقاله مذکور، لینک مربوطه را برای تمامی نویسندگان ارسال نمایند.

  

مقالات بعد از ویراستاری علمی و فنی سردبیر، ویراستاران علمی و مدیر اجرایی نشریه، برای ویراستاری ادبی و صفحه آرایی به انتشارات دانشگاه تهران ارسال می گردد. مدت زمان صرف شده برای ویراستاری ادبی و صفحه آرایی حداقل دو ماه می باشد.

 

توضیحات:

 

ویرایش یا ویراستاری: دانشی است که به تصحیح نادرستی ها، زدودن کاستی ها، رسا کردن معنی، نگارش روان و فارسی کردن نوشته، سامان دادن به داده ها و همخوان کردن نوشته با قواعد و شیوه های مشخص می پردازد. به عبارت دیگر، ویرایش درست نویسی، رسانویسی و به قاعده نویسی است.

 

انواع ویرایش یا ویراستاری:

 

 ویرایش علمی (یا تخصصی یا محتوایی):

 - حذف و کاهش و یا خلاصه کردن مطالب تکراری و غیرضروری

 - اصلاح، تنظیم و جا به جایی مطالب برای یک دستی مقاله

 - افزایش برخی نکات فراموش شده یا جاافتاده در متن و پاورقی

 - بازبینی و تصحیح مطالب نادرست، متناقض و غیرعلمی

   

ویرایش فنی: شامل کنترل رسم الخط، علامت گذاری، نقطه گذاری یا سجاوندی (Punctuation) و یک دست سازی است.

- اصلاح غلط های املایی

- کنترل پاراگراف بندی

- اصلاح یا اعمال نشانه گذاری های متن

- کنترل قواعد فرمول نویسی، اعراب گذاری و اختصاری های متنی

- وارسی ارجاعات و پانوشت ها

 

ویرایش ادبی (یا زبانی - ساختاری):

- رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله بندی

- یک دست کردن زبان نوشته

- ابهام زدایی از عبارت های مبهم، نامفهوم و عامیانه

- انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیرفارسی، حذف واژگان، تعابیر و اصطلاحات و عبارت های تکراری و عامیانه

- کوتاه کردن جمله های طولانی

- ساده سازی و روان سازی متن از نظر جمله بندی

 

 ویرایش علمی توسط داوران و سردبیر نشریه صورت می گیرد.

 ویرایش فنی (پس از پذیرش مقاله) توسط سردبیر و مدیر اجرایی انجام می شود.

 ویرایش ادبی (و صفحه آرایی) به وسیله ویراستاران ادبی فارسی و انگلیسی در انتشارات دانشگاه تهران صورت می گیرد.